Blueair Image
Pomoc dotycząca serii Classic

Wszystkie zagadnienia, materiały i przewodniki dotyczące oczyszczacza powietrza Classic.

Często zadawane pytania

Aby wyłączyć funkcję Wi-Fi, naciśnij jednocześnie przyciski Wi-Fi i filtra i przytrzymaj je przez ponad trzy sekundy. Aby ponownie włączyć funkcję Wi-Fi, wciśnij tylko przycisk Wi-Fi na ponad trzy sekundy.

Jeśli oczyszczacz powietrza nie włącza się, wykonaj następujące czynności:

 • Większość modeli Blueair ma odłączaną wtyczkę, która może rozłączyć się podczas przesuwania urządzenia. Umieść urządzenie na boku i wciśnij wtyczkę z powrotem do gniazda w dolnej części urządzenia.
 • Upewnij się, że filtr oczyszczacza powietrza jest prawidłowo założony, a pokrywa jest zamknięta.
 • Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i podłącz je ponownie. Podłącz urządzenie do innego gniazdka elektrycznego.
 • Sprawdź przewód zasilający. Jeśli jest uszkodzony w jakikolwiek sposób, natychmiast go odłącz. Skontaktuj się z lokalnym zespołem Blueair, aby dowiedzieć się więcej o wymianie lub naprawie.
 • Upewnij się, że przed rozpoczęciem oczyszczania powietrza wybrano poziom prędkości.
 • Jeśli używasz pilota, upewnij się, że bateria jest naładowana. Jeśli tak nie jest, wymień baterię.

Jeśli oczyszczacz powietrza nadal się nie uruchamia, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony.

Najczęstszą przyczyną jest istniejące połączenie urządzenia z innym kontem.

Każde urządzenie może być połączone tylko z jednym kontem, dlatego zalecamy korzystanie tylko z jednego konta na jeden dom.

Kolejnym powodem może być to, że urządzenie zostało przeniesione do pomieszczenia z inną siecią Wi-Fi.

Aby ponownie połączyć urządzenie, otwórz aplikację, wybierz symbol „+” w górnym rogu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Upewnij się, że plastikowa osłona filtra została zdjęta (dotyczy wybranych modeli i filtrów).

Upewnij się, że nic nie blokuje wlotu i wylotu powietrza.

Upewnij się, że przy filtrze nie utknął żaden przedmiot ani nie nagromadził się kurz. Jeśli tak, wyjmij filtr i odkurz oczyszczacz.

Aby usunąć filtr celem sprawdzenia, czy to on jest przyczyną hałasu:

 • Wyłącz oczyszczacz powietrza i odłącz go od zasilania.
 • Wyjmij filtr(y).
 • Podłącz urządzenie do zasilania i włącz. Jeśli hałas ustanie, zamontuj nowy filtr. Jeśli hałas nadal występuje, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego oczyszczacz powietrza został zakupiony. Sprzedawca zapewni Ci wsparcie zgodnie z warunkami gwarancji.
Jeśli oczyszczacz powietrza jest połączony z siecią Wi-Fi, możesz sterować światłem urządzenia z poziomu aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostępną w części „Wsparcie” na naszej stronie internetowej.

Urządzenie tymczasowo utraciło połączenie z siecią Wi-Fi.

Jeśli nie zmieniono żadnych ustawień sieci Wi-Fi w routerze, urządzenie powinno być w stanie połączyć się ponownie w ciągu kilku minut.

W razie potrzeby spróbuj ponownie podłączyć urządzenie, korzystając z poniższych wskazówek:

 • Jeśli ustawienia Wi-Fi w routerze zostały zmienione, zaktualizuj te ustawienia w aplikacji. Dotknij symbolu „+” w prawym górnym rogu aplikacji i ponownie dodaj urządzenie.
 • Odłącz i ponownie podłącz router.
 • Upewnij się, że sieć VPN jest wyłączona i że nie używasz zapór sieciowych (aby uzyskać więcej informacji na ten temat, sprawdź wymagania sieci Wi-Fi opisane w punkcie: „Jakie sieci Wi-Fi są obsługiwane przez inteligentne produkty Blueair?”).
 • Umieść urządzenie bliżej routera.
 • Sprawdź, czy sieć Wi-Fi nie jest zajęta przez inne urządzenia.

Jakie sieci Wi-Fi obsługuje Twój produkt Blueair?

Standardowy punkt dostępu do sieci Wi-Fi 2,4 GHz (b, g lub n).

Wszystkie standardowe protokoły szyfrowania sygnału: WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES.

Nieszyfrowane połączenia bezprzewodowe (np. otwarte). Uwaga: Profesjonalne wersje protokołów wymagających certyfikatów nie są obsługiwane. Może to mieć miejsce w przypadku sieci firmowych.

Portale uwierzytelniania nie są obsługiwane. Portale uwierzytelniania to takie, które wymagają wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła celem uzyskania dostępu do Internetu, na przykład na lotniskach lub miejscach publicznych.

Punkty dostępu wykorzystujące wiele SSID lub wiele kanałów jednocześnie mogą powodować problemy związane z utratą pakietów. Dotyczy to w szczególności parowania produktów z aplikacją.

Upewnij się, że żadna zapora nie blokuje aktualnych połączeń (blokowanie połączeń przychodzących jest dopuszczalne) ani że nie są wprowadzone żadne ograniczenia protokołów, takie jak http/https czy socket.

Do konta można dodać dowolną liczbę urządzeń.

Podczas początkowego parowania zarówno urządzenie, jak i smartfon muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.

Jeśli po zarejestrowaniu konta Blueair Friend zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, oznacza to, że konto zostało już potwierdzone. Łącze przestało działać. Tak może się zdarzyć, jeśli klikniesz łącze dwa razy.

Spróbuj zalogować się do aplikacji za pomocą swoich danych logowania. Jeśli nie pamiętasz hasła lub hasło nie zostało jeszcze ustawione, kliknij opcję „Forgot Password?” na stronie logowania.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz dalszej pomocy.

 • Umieść urządzenie Blueair i telefon w tym samym pomieszczeniu, co router.
 • Upewnij się, że Wi-Fi działa (wyłącz/włącz Wi-Fi w telefonie).
 • Sprawdź na telefonie, czy sygnał Wi-Fi jest silny.
 • Upewnij się, że z siecią Wi-Fi nie są połączone inne urządzenia, a sieć nie jest zajęta pobieraniem plików.
 • Uruchom ponownie router i spróbuj ponownie połączyć urządzenie Blueair z siecią Wi-Fi.

Jeśli po wypróbowaniu wszystkich tych metod problemy z łącznością nadal występują, spróbuj nawiązać połączenie z urządzeniem Blueair za pośrednictwem prywatnego połączenia internetowego telefonu (hotspot). Przejdź do ustawień telefonu i aktywuj hotspot. Następnie przejdź do aplikacji Blueair i dodaj urządzenie.

Classic

1. Odłącz urządzenie Blueair Classic od zasilania i podłącz je ponownie.

2. Przełącz urządzenie w tryb ręczny:

a. Otwórz klapkę i naciśnij i przytrzymaj symbol Wi-Fi na wyświetlaczu przez trzy sekundy.

b. Zaczekaj, aż symbol Wi-Fi zacznie migać i ponownie przytrzymaj ten sam symbol przez trzy sekundy.

Kiedy symbol Wi-Fi miga, urządzenie Blueair Classic pracuje w trybie konfiguracji ręcznej.

3. Na smartfonie przejdź do „Ustawień Wi-Fi”. Poczekaj, aż pojawi się sieć „classic-config”. Nawiąż połączenie.

4. Powróć do aplikacji Blueair Friend i kieruj się wyświetlanymi wskazówkami.

5. Kiedy aplikacja zażąda połączenia urządzenia Blueair Classic z siecią Wi-Fi, wpisz nazwę i hasło do sieci Wi-Fi, do której chcesz podłączyć urządzenie Blueair Classic.

Kiedy dioda LED urządzenia Blueair Classic świeci światłem ciągłym, oznacza to, że urządzenie jest podłączone do Twojej sieci Wi-Fi. Tymczasowa sieć Blueair classic-config zostanie automatycznie rozłączona. Smartfon automatycznie łączy się z używaną przez Ciebie siecią Wi-Fi.

Aware

1. Przełącz urządzenie Blueair Aware w tryb ręczny:

a. Przytrzymaj urządzenie Aware do góry dnem do momentu, aż pasek LED zacznie migać na niebiesko od jednej strony do drugiej.

b. Ponownie obróć urządzenie do pozycji pionowej i zaczekaj dziesięć sekund.

c. Ponownie ustaw urządzenie Aware do góry dnem. Przytrzymaj do momentu, aż pasek LED zacznie migać na pomarańczowo od jednej strony do drugiej.

d. Ponownie obróć urządzenie Aware do pozycji pionowej. Urządzenie Blueair Aware jest teraz przełączone w tryb ręczny.

2. Na smartfonie przejdź do „Ustawień Wi-Fi”. Zaczekaj, aż pojawi się sieć „Aware-Config”. Nawiąż połączenie.

3. Wróć do aplikacji Blueair Friend i ponownie uruchom proces łączenia, dodając nowe urządzenie. Pomiń kroki 1 i 2 w instrukcjach aplikacji.

4. Kiedy aplikacja zażąda połączenia urządzenia Blueair Aware z siecią Wi-Fi, wpisz nazwę i hasło sieci Wi-Fi, do której chcesz podłączyć urządzenie Blueair Aware.

Kiedy dioda analizatora Blueair Aware świeci na niebiesko i nie miga, oznacza to, że analizator jest podłączony do używanej przez Ciebie sieci Wi-Fi. Tymczasowa sieć aware-config zostanie automatycznie rozłączona. Smartfon automatycznie łączy się z używaną przez Ciebie siecią Wi-Fi.

Sense+

1. Odłącz urządzenie Blueair Sense+ od zasilania i podłącz je ponownie. Przesuń ręką nad górnym wyświetlaczem, aby włączyć urządzenie.

2. Przełącz urządzenie w tryb ręczny:

a. Naciśnij i przytrzymaj miejsce pod symbolem Wi-Fi przez 3 sekundy (wewnątrz koła, jeśli jest widoczne). Poczekaj, aż symbol Wi-Fi zacznie migać.

b. Przytrzymaj ponownie to samo miejsce przez 3 sekundy.

Kiedy symbol Wi-Fi miga, urządzenie Blueair Sense+ pracuje w trybie konfiguracji ręcznej.

3. Na smartfonie przejdź do „Ustawień Wi-Fi”: Zaczekaj, aż pojawi się sieć „Sense-Config”. Nawiąż połączenie.

4. Wróć do aplikacji Blueair Friend i ponownie uruchom proces łączenia, dodając nowe urządzenie.

Pomiń kroki 1 i 2 w instrukcjach aplikacji.

5. Kiedy aplikacja zażąda połączenia urządzenia Blueair Sense+ z siecią Wi-Fi, wpisz nazwę i hasło sieci Wi-Fi, do której chcesz podłączyć urządzenie Blueair Sense+.

Kiedy symbol Wi-Fi na górnym wyświetlaczu świeci i nie miga, urządzenie Blueair Sense+ jest połączone ze zwykle używaną siecią Wi-Fi. Tymczasowa sieć Blueair sense-config zostanie automatycznie rozłączona. Smartfon automatycznie łączy się z używaną przez Ciebie siecią Wi-Fi.

Obsługiwane są następujące połączenia:

Standardowy punkt dostępu do sieci Wi-Fi 2,4 GHz (b, g lub n).

Wszystkie standardowe protokoły szyfrowania sygnału: WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES.

Nieszyfrowane połączenia bezprzewodowe (np. otwarte). Uwaga: Profesjonalne wersje protokołów wymagających certyfikatów nie są obsługiwane. Może to mieć miejsce w przypadku sieci firmowych.

Portale uwierzytelniania (gdzie wymagane są nazwa użytkownika i/lub hasło) nie są obsługiwane.

Punkty dostępu wykorzystujące wiele SSID lub wiele kanałów jednocześnie mogą powodować utratę pakietów. Dotyczy to w szczególności parowania produktów z aplikacją.

Upewnij się, że żadna zapora nie blokuje aktualnych połączeń (blokowanie połączeń przychodzących jest dopuszczalne) ani że nie są wprowadzone żadne ograniczenia protokołów, takie jak http/https czy socket.

Modele Classic i Sense

Urządzenie tymczasowo utraciło połączenie z siecią Wi-Fi. Jeśli nie zmieniono żadnych ustawień sieci Wi-Fi w routerze, urządzenie powinno być w stanie połączyć się ponownie w ciągu kilku minut.

Oto, co można w razie potrzeby zrobić, aby spróbować ponownie połączyć urządzenie:

 • Jeśli ustawienia Wi-Fi w routerze zostały zmienione, zaktualizuj te ustawienia w aplikacji. Dotknij symbolu „+” w prawym górnym rogu aplikacji i ponownie dodaj urządzenie.
 • Odłącz i ponownie podłącz router.
 • Upewnij się, że sieć VPN jest wyłączona i że nie używasz zapór sieciowych (aby uzyskać więcej informacji na ten temat, sprawdź wymagania sieci Wi-Fi opisane w punkcie: „Jakie sieci Wi-Fi są obsługiwane przez inteligentne produkty Blueair?”).
 • Umieść urządzenie bliżej routera.
 • Sprawdź, czy sieć Wi-Fi nie jest zajęta przez inne urządzenia.

Jakie sieci Wi-Fi obsługuje Twój produkt Blueair?

 • Standardowy punkt dostępu do sieci Wi-Fi 2,4 GHz (b, g lub n).
 • Wszystkie standardowe protokoły szyfrowania sygnału: WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES.
 • Nieszyfrowane połączenia bezprzewodowe (np. otwarte). Uwaga: Profesjonalne wersje protokołów wymagających certyfikatów nie są obsługiwane. Może to mieć miejsce w przypadku sieci firmowych.
 • Portale uwierzytelniania (gdzie wymagane są nazwa użytkownika i/lub hasło) nie są obsługiwane.
 • Punkty dostępu wykorzystujące wiele SSID lub wiele kanałów jednocześnie mogą powodować utratę pakietów. Dotyczy to w szczególności parowania produktów z aplikacją.
 • Upewnij się, że żadna zapora nie blokuje aktualnych połączeń (blokowanie połączeń przychodzących jest dopuszczalne) ani że nie są wprowadzone żadne ograniczenia protokołów, takie jak http/https czy socket.

Modele Cabin Air

 • Upewnij się, że połączenie Bluetooth jest aktywne.
 • Upewnij się, że oczyszczacz powietrza Cabin Air jest podłączony do gniazda 12 V i włączony.

Pewne odchylenie wskazań między czujnikami jest normalne, ponieważ każdy czujnik jest inny.

Trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak pobór powietrza, unikatowość każdego czujnika, wyniki kalibracji, historyczne wykresy aplikacji (w zależności od tego, kiedy strona została odświeżona).

Każdy czujnik może też charakteryzować się niewielkimi różnicami w wydajności. Wszystkie te czynniki mogą w efekcie powodować nieco inną wartość wyjściową każdego czujnika.

Dane dotyczące jakości powietrza są przechowywane w bezpiecznej sieci nazywanej chmurą. Chmura jest podzielona na trzy różne obszary: Europę, Chiny kontynentalne i pozostałe kraje.

Musisz skonfigurować zarówno swoje konto, jak i urządzenie w tym regionie, w którym go używasz.

Jeśli skonfigurujesz urządzenie i konto w jednym kraju, a następnie przeniesiesz się do państwa przypisanego do innego regionu, mogą wystąpić problemy z połączeniem. W takim przypadku musisz utworzyć nowe konto dla nowej lokalizacji. Poniżej opisano jak to zrobić:

1. Usuń aplikację i pobierz ją ponownie w bieżącej lokalizacji.

2. Zarejestruj się jako nowy użytkownik w aplikacji Blueair Friend, podając nowy adres e-mail i hasło.

3. Sprawdź skrzynkę odbiorczą. Poszukaj wiadomości o tytule „Thank you” przesłanej przez aplikację Blueair Friend. Jeśli nie widzisz tej wiadomości, sprawdź folder ze spamem.

4. Kliknij łącze w wiadomości i potwierdź konto (jeśli jesteś w Chinach, łącze będzie kończyć się na „.cn”, w Europie – na „.eu”, a we wszystkich innych krajach – na „.com” lub „.ca”).

5. Wyloguj się z aplikacji i zaloguj ponownie.

6. Dodaj urządzenie.

Tak bywa, jeśli powietrze jest czyste. Wówczas masz pewność, że oczyszczacz pracuje tak, jak trzeba!

Jak sprawdzić, czy czujnik reaguje prawidłowo?

 • Wyłącz wentylator i umieść trochę kurzu blisko czujnika (np. potrząsając zakurzoną szmatką obok urządzenia). Powinna zostać wyświetlona szczytowa wartość PM.
 • Jeśli nic się nie stanie, odkurz filtr modułu czujnika i ponownie przeprowadź test.
 • Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z firmą Blueair.

Czujniki mierzą

 • stężenie cząstek stałych (PM2,5) w powietrzu
 • stężenie lotnych związków organicznych (LZO) w powietrzu
 • temperaturę powietrza
 • wilgotność powietrza

Cząstki stałe (PM2,5)

PM2,5 to zanieczyszczenia powietrza o średnicy 2,5 mikrometra lub mniejszej. Zanieczyszczenia te są również znane jako „pył zawieszony”. PM2,5 pochodzi w większości z ruchu ulicznego, zakładów przemysłowych, zakładów przetwórstwa metali, płynów czyszczących, produktów kosmetycznych, świec, gotowania i palenia.

Lotne związki organiczne (LZO)

LZO to różne organiczne substancje chemiczne uwalniane w postaci gazów z niektórych ciał stałych lub cieczy. Należą do nich zarówno związki wytwarzane przez człowieka, jak i te występujące naturalnie. Czujnik całkowitej emisji lotnych związków organicznych (tVOC) wykrywa takie gazy i sumuje ich stężenie. Stężenia pojedynczych gazów nie są monitorowane. Czujnik wykrywa zarówno szkodliwe, jak i nieszkodliwe LZO.

Przykładowe rodziny substancji wykrywanych przez czujnik LZO:

 • Aldehydy (formaldehyd, aldehyd octowy, akroleina).
 • Węglowodory (toluen, benzen, undekan, ksylen, naftalen, butan, styren, etylobenzen, propan, nafta).
 • Aminy (pochodne amoniaku), alkohole (etanol itp.), ketony (aceton, metyloetyloketon (MEK), butanon, diacetyl).
 • Estry (octan butylu).
 • Tlenek węgla, wodór, akrylamid, kwasy organiczne.

Najczęstszymi źródłami LZO są materiały budowlane (farby i lakiery), meble, drukarki, środki czyszczące, odświeżacze powietrza, detergenty do prania, kleje, farby, perfumy, środki odstraszające owady, świece zapachowe itp.

Ludzie i zwierzęta również uwalniają LZO – gdy oddychają, pocą się czy trawią. Jeśli pomieszczenie jest prawidłowo wentylowane, te LZO nie są niebezpieczne dla ludzi. Filtry Blueair nie są przeznaczone do usuwania tego typu lotnych związków organicznych. Jednak łatwo się ich pozbyć – wystarczy otworzyć okno raz dziennie na 5 – 10 minut.

Wysoka wartość tVOC może wynikać z wysokiego poziomu jednego związku lub być sumą niskich poziomów związków z „mieszaniny” chemicznej. Nasze filtry usuwają większość LZO wykrywanych przez czujniki, ale nie wszystkie. W przypadku występowania wysokiego poziomu LZO, którego nie da się obniżyć poprzez wentylację, zbadaj potencjalne źródło zanieczyszczeń. Sprawdź swoją aplikację, aby określić moment, w którym poziom LZO zaczął rosnąć. Następnie spróbuj powiązać ten moment z wydarzeniem, które miało miejsce w tym czasie (nowe meble, rozpalenie kominka, gotowanie, większe porządki)? Jeśli potrzebujesz pomocy w zrozumieniu wartości, skontaktuj się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z firmą Blueair.

Temperatura i wilgotność powietrza

Czujniki wykrywają zastałą wodę, uszkodzenia spowodowane przez wodę, zawilgocenia i ogniska ciepła. Czynniki te sprzyjają rozwojowi pleśni, bakterii i alergenów, takich jak roztocza. Zazwyczaj zaleca się, aby poziom wilgotności wynosił od 30 do 65%. Lotne związki organiczne odparowują przy wyższej temperaturze i wilgotności.

Powietrze może być chwilowo bardziej zanieczyszczone.

Czujniki tVOC firmy Blueair reagują na większość zanieczyszczeń gazowych (tVOC = całkowite lotne związki organiczne). Stężenie gazów jest sumowane w aplikacji jako całkowity poziom jakości powietrza. Jeśli poziom tVOC jest wysoki, powietrze jest prawdopodobnie chwilowo bardziej zanieczyszczone substancjami gazowymi. Pochodzą one z różnych źródeł, takich jak perfumy, nowe meble, wilgotność, środki odstraszające owady, lakiery do paznokci, świece zapachowe, środki dezynfekujące, detergenty do prania, zmiękczacze, farby, rozpuszczalniki, lakiery, kleje, ubrania czyszczone na sucho, odświeżacze powietrza itp.

Ponadto wysoki poziom tVOC może być spowodowany obecnością ludzi i zwierząt domowych (zapachy i gazy ustrojowe), co nie jest szkodliwe dla zdrowia. Oznacza to tylko, że nadszedł czas, aby przewietrzyć pomieszczenie!

Oto, co możesz zrobić, aby obniżyć stężenie LZO

Uruchom oczyszczacz powietrza z filtrem SmokeStop (pasuje tylko do wybranych modeli oczyszczaczy powietrza).

Otwórz okno i wietrz pomieszczenie przez co najmniej dziesięć minut. Jeśli nadal uważasz, że wartości są dziwnie wysokie, skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo skonfigurowane.

Otwórz aplikację. Na liście urządzeń przesuń palcem w lewo na nazwie urządzenia, które chcesz usunąć, i naciśnij przycisk „Remove”.

Blueair zaleca wymianę filtra co sześć miesięcy. Kontrolka na timerze filtra wskazuje, kiedy nadszedł czas na wymianę filtra po sześciu miesiącach ciągłego użytkowania.

Jeśli używasz urządzenia w środowisku silnie zanieczyszczonym, filtr musisz wymieniać częściej. Aby zapewnić wysoką wydajność urządzenia, zaleca się stosować wyłącznie oryginalne filtry Blueair.

Ponieważ nasze czujniki cząstek stałych (PM) są bardzo czułe, wysokie wartości PM mogą pojawiać się z wielu powodów, do których należą używanie świec, kadzideł, kominka lub odkurzacza bez filtra, gotowanie, palenie bądź obecność dymu, nagromadzonego kurzu, pyłków i zwierząt domowych itp. Występowanie szczytowych wartości PM jest bardzo powszechne i normalne, o ile wartości te obniżają się, gdy oczyszczacz jest włączony.

W przypadku wysokiego poziomu PM2,5 zalecamy tymczasowe ustawienie najwyższej prędkości oczyszczacza powietrza i przewietrzenie pomieszczenia.

Jeśli wartości PM nie obniżą się nawet po uruchomieniu oczyszczacza powietrza i przewietrzeniu pokoju, przyczyną takiego stanu może być kurz na czujniku PM.

Podczas większych porządków w domu lub rozpakowywania oczyszczacza powietrza część kurzu mogła przylgnąć do czujników, które będą wówczas pokazywać wysokie wartości PM nawet jeśli powietrze jest czyste.

Aby pozbyć się ewentualnego kurzu z czujników, wystarczy regularnie odkurzać urządzenie z zewnątrz. Czujniki oczyszczaczy powietrza znajdują się z boku lub na dole urządzenia, w zależności od modelu. Mają one postać dwóch zestawów otworów.

Czujnik PM urządzenia do monitorowania jakości powietrza Aware znajduje się w górnej części urządzenia.

Dla zachowania największej skuteczności zalecamy wymieniać filtry co około 6 miesięcy. Urządzenie samo wskaże, że nadszedł czas wymiany.

Jeśli nadal uważasz, że wartości PM są podejrzanie wysokie, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci sprawdzić, czy urządzenie jest używane poprawnie.

Aplikacja powiadamia o każdej aktualizacji oprogramowania urządzenia.

Aby aktualizacja zakończyła się powodzeniem, podczas aktualizacji oczyszczacz powietrza musi być połączony z siecią Wi-Fi. Nie wyłączaj zasilania oczyszczacza powietrza podczas aktualizacji oprogramowania.

Aktualizacja powinna potrwać kilka minut. Nie odłączaj urządzenia podczas aktualizacji!

Jeśli aktualizacja trwa dłużej niż kilka minut, sygnał Wi-Fi może być zbyt słaby.

W takim przypadku odłącz urządzenie Blueair i połącz je ponownie.

Następnie przejdź do aplikacji i usuń urządzenie z listy (przesuń palcem w lewo).

Ponownie dodaj swoje urządzenie do aplikacji Blueair Friend.

Aby uzyskać lepszy sygnał internetowy, możesz spróbować umieścić urządzenie bliżej routera Wi-Fi i upewnić się, że połączenie nie jest zajęte przez inne połączone urządzenia lub przez pobierane pliki.

Jeśli masz dostęp do szybszej sieci Wi-Fi obsługującej częstotliwość 2,4 GHz, spróbuj połączyć urządzenie z tą siecią.

Filtrów Blueair nie można czyścić ani prać. Należy je wymieniać co 6 miesięcy. Zalecenia dotyczące wymiany znajdują się w instrukcji obsługi. Wszystkie instrukcje obsługi można znaleźć w sekcji Wsparcie.

Filtry wstępne Blueair można odkurzyć lub wyprać w pralce (maksymalnie 30 lub 40 stopni). Filtr wstępny to kolorowy filtr tekstylny, który umieszcza się na zewnątrz urządzenia (dostępny tylko dla serii Blue Pure).

Aby móc pracować w trybie automatycznym, oczyszczacz powietrza musi posiadać wbudowane czujniki lub być podłączony do samodzielnego urządzenia do monitorowania jakości powietrza Blueair Aware. Zapoznaj się z instrukcją obsługi oczyszczacza powietrza dostępną w części „Wsparcie” na naszej stronie internetowej. Model oczyszczacza powietrza można znaleźć na etykiecie u dołu urządzenia.

Jeśli oczyszczacz powietrza ma wbudowane czujniki, uruchom tryb automatyczny ręcznie, naciskając przycisk trybu automatycznego na wyświetlaczu urządzenia. W modelach Classic wyświetlacz znajduje się pod pokrywą w górnej części urządzenia. Jeśli oczyszczacz powietrza jest połączony z aplikacją, uruchom tryb automatyczny z poziomu ekranu sterowania wentylatorem: Prędkość wentylatora 0 -> 1 -> 2 -> 3 -> tryb automatyczny.

Jeśli oczyszczacz powietrza nie posiada wbudowanych czujników i używasz urządzenia do monitorowania jakości powietrza Aware, ustaw tryb automatyczny z poziomu aplikacji. Oczyszczacz powietrza i analizator Aware muszą być sparowane.

Aby sparować oczyszczacz powietrza z analizatorem Aware:

1. Zaloguj się do aplikacji Blueair Friend i dotknij oczyszczacza powietrza na liście urządzeń.

2. Wybierz symbol połączenia.

3. Wybierz urządzenie Aware, które chcesz połączyć z oczyszczaczem powietrza:

 • Jeżeli urządzenie do monitorowania jakości powietrza Blueair Aware zostało już dodane do konta, wybierz urządzenie Aware z listy dostępnych urządzeń.
 • Jeśli do konta nie dodano jeszcze urządzenia Aware, wybierz „Add Blueair Aware” i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Po dodaniu urządzenia Aware wybierz je z listy dostępnych urządzeń.

4. W aplikacji pojawi się monit z prośbą o potwierdzenie chęci bezpośredniej aktywacji trybu automatycznego. Potwierdź, aby uruchomić tryb automatyczny natychmiast. Możesz też go włączyć w dowolnym momencie z poziomu ekranu sterowania wentylatorem: Prędkość wentylatora 0 -> 1 -> 2 -> 3 -> tryb automatyczny.

Tryb automatyczny jest uruchamiany po wykryciu ustawionego stężenia cząstek (PM) i/lub substancji lotnych (tVOC). Opcje uruchamiania zależą od typu filtra:

Filtr cząstek Particle: Tryb automatyczny jest uruchamiany tylko po przekroczeniu ustawionej wartości stężenia cząstek. Filtr SmokeStop™ (filtr kombinowany z filtrem Carbon): Tryb automatyczny uruchamia się po wykryciu ustawionego stężenia cząstek lub jednocześnie stężenia cząstek oraz stężenia substancji lotnych.

Ustawienia aktywacji trybu automatycznego dostępne są na ekranie informacji o urządzeniu w aplikacji Blueair Friend.

Jeśli używasz oczyszczacza powietrza z czujnikami, możesz skonfigurować automatyczny tryb pracy za pośrednictwem aplikacji lub bezpośrednio na urządzeniu. Wówczas prędkość przepływu powietrza będzie regulowana automatycznie w zależności od poziomu zanieczyszczeń.

Jeśli w trybie automatycznym oczyszczacz powietrza pracuje z najwyższym poziomem prędkości, oznacza to, że stężenie LZO i/lub cząstek w pomieszczeniu wzrosło i powietrze wymaga szybszego oczyszczenia. Z poziomu aplikacji możesz określić, czy chcesz, aby tryb automatyczny włączał się przy określonym poziomie cząstek lub cząstek i gazów (dotknij symbolu szczegółów informacji („i”)).

Oczyszczacz powietrza powinien stopniowo obniżać prędkość przepływu powietrza, gdy tylko powietrze w pomieszczeniu będzie ponownie czyste.

A co jeśli oczyszczacz powietrza nadal pracuje z dużą prędkością?

W większości przypadków oznacza to, że filtr lub czujniki są zabrudzone kurzem. Oto, co możesz zrobić:

 • Upewnij się, że filtr został wymieniony w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
 • Upewnij się, że ustawienia trybu automatycznego w aplikacji są dostosowane do typu filtra (jeśli używasz filtra Particle, opcja uruchomienia trybu automatycznego w aplikacji powinna być ustawiona tylko na „Cząstki”. Jeśli używasz filtra węglowego, opcja uruchomienia trybu automatycznego powinna być ustawiona zarówno na „Cząstki”, jak i „Gazy”).
 • Sprawdź, czy kratki wlotowe i wylotowe oczyszczacza powietrza nie są zablokowane przez kurz lub inny przedmiot. Odkurz oczyszczacz powietrza z zewnątrz. Nie zapomnij odkurzyć miejsca, gdzie znajdują się czujniki. Czujniki to dwa zestawy ułożonych w okrąg otworów z boku lub na dole urządzenia.
 • Otwórz okno i przewietrz pokój. Jeśli wysoki poziom LZO (gazów) powoduje pracę oczyszczacza z pełną prędkością, pomieszczenie może być wypełnione gazem, którego oczyszczacz nie jest w stanie usunąć (czujniki tVOC wykrywają tysiące różnych gazów, w tym gazy nieszkodliwe, które nie są usuwane przez oczyszczacze powietrza).
 • Jeśli włączone są tryb automatyczny i blokada dziecięca, dezaktywuj je z poziomu aplikacji. Spróbuj zmienić prędkość wentylatora z poziomu aplikacji lub ręcznie.
 • W przypadku korzystania z oczyszczacza powietrza z serii E (modele 270E, 450E, 550E, 650E itp.)
 • Wyczyść obszar czujników za pomocą sprężonego powietrza w puszce (takiego, jak do czyszczenia klawiatur). Z pewnej odległości skieruj na czujnik kilka 3-sekundowych strumieni powietrza.
 • Czujniki to zestawy okrągłych otworów z boku wyświetlacza LED. Jeden z zestawów ma kształt kwiatu, a drugi – okręgu.
 • Jeśli wyczyszczenie obszaru czujników nie pomoże, zresetuj oprogramowanie oczyszczacza powietrza. Spowoduje to zresetowanie timera filtra i czujnika: łącze do sposobu resetowania ustawień urządzeń z serii E.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z firmą Blueair.

Jeśli tryb nocny nie działa, ustawienia strefy czasowej w telefonie komórkowym mogą być nieprawidłowe. Przejdź do menu Ustawienia w telefonie i ustaw strefę czasową zgodną z Twoją bieżącą lokalizacją.

Kilka pierwszych uruchomień oczyszczacza powietrza

Jak każde inne nowe urządzenie, oczyszczacz powietrza może emitować „zapach nowości”. Nie martw się, ten zapach nie jest niebezpieczny ani toksyczny! Uruchom oczyszczacz powietrza na kilka dni bez przerwy – zapach powinien zniknąć.

Aby zapewnić optymalną pracę, oczyszczacz powietrza powinie być stale włączony. Nie martw się – zużywa mniej energii niż energooszczędna żarówka.

Czas wymienić filtr?

Brudny filtr może uwalniać zapach kurzu. Filtry pochłaniają zapachy na przykład z gotowania. Aby uniknąć emitowania nieprzyjemnego zapachu przez filtr, należy go wymieniać, gdy jest to wskazane.

Produkty bez czujników mogą być przenoszone między różnymi pomieszczeniami lub lokalizacjami.

Możesz przenosić również produkty z czujnikami, ale pamiętaj, że w nowej lokalizacji odczyty jakości powietrza będą na początku mniej dokładne. Zaawansowane technicznie czujniki z czasem automatycznie się kalibrują i „uczą” odczytywać dane dotyczące pomieszczenia. Dlatego im dłużej czujniki pozostają w jednym miejscu, tym dokładniejsze są odczyty.

Aby zapewnić ciągłe i skuteczne oczyszczanie i monitorowanie powietrza, zalecamy pozostawienie oczyszczacza powietrza włączonego w danym pomieszczeniu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Uwaga: Po zakończeniu okresu kalibracji, w przypadku ponownego podłączenia analizatora jakości powietrza Aware do gniazdka elektrycznego, potrzeba około trzech godzin, zanim urządzenie pokaże odpowiednie wartości.

Po przeniesieniu urządzenia Aware do miejsca z dostępem do innej sieci Wi-Fi musisz ponownie sparować produkt z aplikacją. Wybierz „+” w aplikacji i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

Przyczyn niskiego poziomu tVOC jest kilka:

 • Poziom tVOC w powietrzu rzeczywiście jest niski.
 • Urządzenie zostało niedawno ponownie uruchomione (po odłączeniu lub awarii zasilania). W takim przypadku czujniki potrzebują trochę czasu na ponowną kalibrację. Może to potrwać do jednego tygodnia.
 • Urządzenie jest włączane i wyłączane w środowiskach o różnej wilgotności i temperaturze. Wówczas czujnik potrzebuje trochę czasu na ponowną kalibrację. Może to potrwać do jednego tygodnia.

Modele Classic i Sense

Do konta można dodać dowolną liczbę urządzeń.

Podczas początkowego parowania zarówno urządzenie, jak i smartfon muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.

Modele Cabin Air

Tak – urządzenie można połączyć z kilkoma kontami, ale w tym samym czasie możliwe jest działanie tylko jednego połączenia Bluetooth.

Czym są Alexa i Amazon Echo?

Amazon Echo to inteligentny głośnik sterowany głosem za pośrednictwem asystenta głosowego Alexa bazującego na sztucznej inteligencji. Urządzenia Blueair Aware, Sense+ i Classic są teraz zintegrowane z Amazon Echo i Alexą, więc od teraz możesz uzyskać dostęp do swoich urządzeń Blueair i sterować nimi za pomocą głosu! Alexa może wykonywać takie zadania, jak zmiana ustawień urządzenia Blueair lub informowanie o jakości powietrza i statusie filtra.

Gdzie dostępne są Amazon Echo i Alexa?

Głośnik Amazon Echo jest obecnie dostępny w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Jakie umiejętności Alexy są obsługiwane przez analizator Aware?

Głośnik Amazon Echo jest wyposażony w różne „umiejętności”, które umożliwiają Alexie zlecenie podłączonym urządzeniom wykonania konkretnych działań. Przykładowe pytania powiązane z urządzeniem Aware, jakie można zadać Alexie: Jaka jest jakość powietrza? Jaki jest poziom cząstek i jakie jest stężenie LZO? Jakie są temperatura i wilgotność w pomieszczeniu?

Jakie umiejętności Alexy są obsługiwane przez urządzenia Classic 205, 405, 505 lub 605?

Głośnik Amazon Echo jest wyposażony w różne „umiejętności”, które umożliwiają Alexie zlecenie podłączonym urządzeniom wykonania konkretnych poleceń. Przykładowe umiejętności wykorzystywane z urządzeniem Classics 05: Alexa, poproś oczyszczacz Classic 05 o zwiększenie/zmniejszenie prędkości wentylatora, zapytaj kiedy muszę wymienić filtr, poproś o włączenie/wyłączenie blokady dziecięcej, o włączenie/wyłączenie światła LED, o włączenie/wyłączenie oczyszczacza powietrza.

Jakie umiejętności Alexy są obsługiwane przez urządzenia Classic 280i, 480i lub 680i?

Głośnik Amazon Echo jest wyposażony w różne „umiejętności”, które umożliwiają Alexie zlecenie podłączonym urządzeniom wykonania konkretnych poleceń. Przykładowe umiejętności wykorzystywane z urządzeniem Classics 05: Alexa, zapytaj oczyszczacz Classic i... Jaka jest jakość powietrza? Jaki jest poziom cząstek i jakie jest stężenie LZO? Jakie są temperatura i wilgotność w pomieszczeniu? Kiedy muszę wymienić filtr? Alexa, poproś oczyszczacz Classic i... o zwiększenie/zmniejszenie prędkości wentylatora, o włączenie/wyłączenie blokady dziecięcej, o włączenie/wyłączenie trybu automatycznego.

Jakie umiejętności Alexy są obsługiwane przez urządzenie Sense+? Głośnik Amazon Echo jest wyposażony w różne „umiejętności”, które umożliwiają Alexie zlecenie podłączonym urządzeniom wykonania konkretnych poleceń. Przykładowe umiejętności wykorzystywane z urządzeniem Sense+: Alexa, poproś oczyszczacz Sense+... o zwiększenie/zmniejszenie prędkości wentylatora, zapytaj kiedy muszę wymienić filtr, poproś o włączenie/wyłączenie blokady dziecięcej, o włączenie/wyłączenie światła LED, o włączenie/wyłączenie oczyszczacza powietrza, o włączenie/wyłączenie trybu automatycznego (jeśli urządzenie Sense+ jest sparowane z analizatorem Aware).

Jak skonfigurować urządzenie do pracy z głośnikiem Amazon Echo/Alexą?

 • Dodaj urządzenie Blueair do swojego konta Blueair Friend.
 • Pobierz aplikację Amazon Alexa, utwórz konto i połącz z głośnikiem Amazon Echo.
 • W aplikacji Amazon Alexa włącz umiejętności Blueair i powiąż swoje konto.
 • Zacznij rozmawiać z produktami Blueair za pośrednictwem głośnika Amazon Echo.

Classic

1. Odłącz urządzenie Blueair Classic od zasilania i podłącz je ponownie.

2. Przełącz urządzenie w tryb ręczny:

a. Otwórz klapkę i naciśnij i przytrzymaj symbol Wi-Fi na wyświetlaczu przez trzy sekundy.

b. Zaczekaj, aż symbol Wi-Fi zacznie migać i ponownie przytrzymaj ten sam symbol przez trzy sekundy.

Kiedy symbol Wi-Fi miga, urządzenie Blueair Classic pracuje w trybie konfiguracji ręcznej.

3. Na smartfonie przejdź do „Ustawień Wi-Fi”. Poczekaj, aż pojawi się sieć „classic-config”. Nawiąż połączenie.

4. Powróć do aplikacji Blueair Friend i kieruj się wyświetlanymi wskazówkami.

5. Kiedy aplikacja zażąda połączenia urządzenia Blueair Classic z siecią Wi-Fi, wpisz nazwę i hasło do sieci Wi-Fi, do której chcesz podłączyć urządzenie Blueair Classic.

Kiedy dioda LED urządzenia Blueair Classic świeci światłem ciągłym, oznacza to, że urządzenie jest podłączone do Twojej sieci Wi-Fi. Tymczasowa sieć Blueair classic-config zostanie automatycznie rozłączona. Smartfon automatycznie łączy się z używaną przez Ciebie siecią Wi-Fi.

 

Na filtrze znajduje się napis „Ta strona musi być skierowana do przodu”. Upewnij się, że tekst jest skierowany w stronę drzwiczek urządzenia. Drzwiczki to panel z logo Blueair.

Instrukcje dotyczące timera wymiany filtra można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z urządzeniem. Wszystkie instrukcje obsługi są dostępne online w części „Wsparcie” naszej strony internetowej.

Resetowanie wskaźnika filtra w przypadku urządzeń serii Connected Classic (seria Classic 200/400/500/600)

Po 6 miesiącach ciągłego użytkowania wskaźnik wymiany filtra zmieni kolor na pomarańczowy, zaś aplikacja Blueair Friend wyśle powiadomienie o konieczności wymiany filtra.

Aby zresetować timer filtra serii Classic, włącz urządzenie i naciśnij i przytrzymaj przycisk wymiany filtra przez 10 sekund, aż wskaźnik przestanie świecić.

Resetowanie wskaźnika filtra w przypadku urządzeń serii Blue (Blue 121, 211, 211+, 411 itp.)

Włącz urządzenie i naciśnij i przytrzymaj przycisk główny przez 10 sekund, aż wskaźnik przestanie świecić.

Resetowanie filtra w przypadku urządzeń Sense, Sense+, Pro

Gdy na wyświetlaczu pojawi się czerwone kółko, nadszedł czas, aby wymienić filtr. Aby zresetować timer filtra, włącz urządzenie i przytrzymaj palec na czerwonym kółku, aż zniknie.

Resetowanie filtra w przypadku urządzeń serii Classic E (modele 270E, 450E, 550E, 650E itp.)

Aby zresetować timer filtra, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET lub TIMER przez 10 sekund. Wskaźnik filtra zgaśnie, a licznik zacznie ponowne odliczanie. Aby tymczasowo wyłączyć wskaźnik wymiany filtra na pięć dni, wciśnij przycisk SNOOZE.

Podręczniki użytkownika – Classic

Skontaktuj się z Blueair

E-mail Telefon

+46 8 679 45 00

Godziny

od poniedziałku do piątku,

w godzinach 08:00 – 17:00

Z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Zobacz więcej sposobów na skontaktowanie się z nami
Blueair null