Zasady zwrotów

Obowiązują od 18.06.2016 r.


1. Zastosowanie warunków sprzedaży

Witamy na platformie internetowej i w sklepie internetowym pod adresem www.blueair.com („Sklep”) prowadzonym przez Blueair AB, numer rejestracyjny 556534-9197, numer VAT 556534-9197 z siedzibą pod adresem Karlavägen 108, 115 26, Sztokholm, Szwecja („Blueair”). Dane kontaktowe Blueair i inne informacje znajdują się na stronach Sklepu.

Niniejsze Warunki sprzedaży mają zastosowanie między klientem („użytkownik”) a sprzedawcą – firmą Blueair i dotyczą zakupu urządzeń Blueair („Produkty”) od Blueair za pośrednictwem Sklepu.


Zakup Produktów w Sklepie oznacza zgodę użytkownika na przestrzeganie niniejszych Warunków sprzedaży i wszelkich dodatkowych warunków, w tym między innymi naszej Polityki prywatności i Warunków korzystania z usług.


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków sprzedaży w dowolnym momencie, dlatego prosimy o zapoznanie się z nimi za każdym razem przed dokonaniem zakupu w Sklepie. Za każdym razem przy dokonywaniu zamówienia Produktów przez użytkownika od firmy Blueair między użytkownikiem a firmą Blueair będą miały zastosowanie obowiązujące w danym czasie Warunki sprzedaży.


2. Nabywanie statusu klienta i zamawianie

Aby zamówić Produkty, użytkownik musi zarejestrować się w Sklepie i mieć ukończone co najmniej 18 lat lub być w odpowiednim wieku zgodnie z prawem w danej jurysdykcji lub miejscu zamieszkania, aby zakupić i korzystać z Produktów oraz zawrzeć niniejszą umowę.


Blueair zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia klienta przed przyjęciem zamówienia lub dostarczeniem Produktów. Podczas rejestracji i zamawiania Produktów użytkownik musi podać dokładne i aktualne dane.


Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną konsumentom. W przypadku chęci dokonania zakupów hurtowych prosimy o kontakt z firmą Blueair.


3. Informacje i dostępność towarów

Przed zamówieniem Produktów należy upewnić się, że są one odpowiednie do zamierzonego zastosowania. W tym celu użytkownik może skorzystać z informacji dostępnych na www.blueair.com. Jeśli informacje dostępne na stronach Blueair różnią się od informacji podanych na innej stronie internetowej lub w innych źródłach, obowiązuje treść dostępna na stronach Blueair w momencie zakupu.


Firma Blueair nie gwarantuje dostępności Produktów. Blueair zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania produkcji i sprzedaży Produktów bez wcześniejszego powiadomienia.


4. Realizacja zamówienia i zawarcie umowy

Zamówienie złożone przez użytkownika stanowi ofertę zakupu Produktów wyszczególnionych w zamówieniu. Blueair może, działając według własnego uznania, podjąć decyzję o nieprzyjęciu zamówienia, w szczególności w przypadku nietypowych zamówień lub zamówień, które nie zostały złożone w dobrej wierze. Po złożeniu zamówienia na zakup Produktów od Blueair zostanie wysłany e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia i zawierający szczegóły zamówienia użytkownika („E-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia”). E-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia stanowi potwierdzenie otrzymania zamówienia i nie jest równoznaczny z akceptacją oferty użytkownika dotyczącej zakupu zamówionych Produktów. Blueair przyjmuje ofertę i zawiera umowę sprzedaży Produktów zamówionych przez użytkownika poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia („E-mail z potwierdzeniem zamówienia”).

Zalecamy zachowanie tej wiadomości do ewentualnego dalszego wykorzystania, ponieważ E-mail z potwierdzeniem zamówienia stanowi potwierdzenie zakupu.


Blueair zachowa informacje dotyczące potwierdzonego zamówienia użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie przez Blueair stronom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, operatorzy magazynów centralnych i firmy transportowe, podanych przez użytkownika informacji, w tym danych osobowych, na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.


5. Płatność

Dostawcą usług płatniczych dla Blueair jest firma Adyen. Płatności można dokonać za pomocą autoryzowanych kart kredytowych lub systemu PayPal. Wszystkie płatności będą podlegać kontrolom bezpieczeństwa i weryfikacji danych przekazanych przez użytkownika.


Blueair zachowuje prawo własności do zamówionych Produktów do momentu, gdy Produkty te nie zostaną w całości opłacone.


6. Dostawa i transport

Transport i dostawa Produktów do użytkownika odbywa się za pośrednictwem firmy transportowej UPS w imieniu Blueair. Składając zamówienie, użytkownik upoważnia Blueair do przekazania Produktów firmie transportowej w celu ich dostarczenia pod adres użytkownika lub do punktu serwisowego.


Oprócz ceny produktów użytkownik opłaca koszty transportu, jak określono w potwierdzeniu zamówienia.


Szacowany czas dostawy zostanie określony w potwierdzeniu zamówienia. Dokładamy starań, aby Produkty były dostarczane w określonych ramach czasowych. Nie możemy jednak zagwarantować stałego czasu dostawy. Użytkownik może śledzić swoje zamówienie na podstawie numeru przesyłki podanego w potwierdzeniu wysyłki.


Staramy się, aby produkty były dostarczane w ciągu pięciu (5) dni od daty potwierdzenia zamówienia.


UPS poprosi użytkownika o zaplanowanie odpowiedniego czasu na odbiór zamówienia. Jeśli zostanie podjęta próba dostarczenia przesyłki w godzinach dostawy określonych w potwierdzeniu zamówienia i użytkownik nie będzie obecny w celu odebrania Produktów lub odmówi odbioru Produktów bez uzasadnienia, firma UPS podejmie dwie dodatkowe próby dostarczenia Produktów. Jeśli dostawa nie zostanie zrealizowana w ciągu dziesięciu (10) dni, Produkty zostaną zwrócone do magazynu, a zakup zostanie anulowany. Następnie użytkownik otrzyma zwrot kwoty zakupu.


Produkty są ubezpieczone na czas transportu przez Blueair do momentu dostarczenia na podany adres. Ubezpieczenie jest wliczone w cenę transportu. Należy sprawdzić Produkty przy dostawie pod kątem oczywistych nieprawidłowości lub oznak uszkodzeń lub wad.


Przy dostawie użytkownik może zostać poproszony o podpisanie potwierdzenia otrzymania Produktów. Po dostarczeniu Produktów do użytkownika tytuł i ryzyko utraty i uszkodzenia Produktów przechodzi na klienta.


7. Ceny, podatki, cła i polityka celna

Cena pobierana za Produkty jest ceną obowiązującą w momencie składania zamówienia i cena ta jest potwierdzana w potwierdzeniu zamówienia. Jeśli cena podana na stronach Blueair jest nieprawidłowa z powodu literówki lub innego podobnego błędu, nieprawidłowa cena nie jest wiążąca dla Blueair.

Blueair ma prawo do zmiany cen bez uprzedzenia. Zmienione ceny mają zastosowanie do zamówień złożonych po wejściu zmiany w życie.

Ceny i płatności podane są w euro (EUR) lub w innej walucie określonej w Sklepie.

Jeśli użytkownik zamówi Produkty w kraju należącym do unii celnej i podatkowej UE, ceny zawierają podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy.

Jeśli użytkownik zamówi Produkty w kraju nienależącym do UE, może być konieczne zgłoszenie zamówionych Produktów do odprawy celnej zgodnie z instrukcjami lokalnego organu celnego i uiszczenie odpowiednich należności celnych, opłat i podatków.

Prosimy o skontaktowanie się z urzędem celnym i zapytanie o przepisy i ograniczenia dotyczące importu, a także o obowiązujące podatki i cła przed złożeniem zamówienia. Przez złożeniem zamówienia należy zapoznać się z polityką celną obowiązującą w danym kraju lub lokalizacji. Przepisy celne różnią się w zależności od kraju, a nieznajomość przepisów może skutkować naliczeniem wysokich ceł i podatków importowych, opóźnieniem i utrudnieniem dostawy lub nawet zawróceniem przesyłki. Prosimy o kontakt z urzędem celnym, aby sprawdzić, czy dany kraj zezwala na wysyłkę towarów, które użytkownik planuje zamówić i czy potrzebne są dodatkowe licencje lub zezwolenia.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju, w tym w szczególności przepisów dotyczących procedur celnych i uiszczania obowiązujących ceł, opłat i podatków.

Należy pamiętać, że jeśli zamówione Produkty zostaną zwrócone do Blueair z powodu polityki dotyczącej zakazu/ograniczenia importu produktów, niewłaściwego adresu, odmowy uiszczenia opłat celnych lub zajęcia towarów przez organy celne, odmowy przyjęcia zamówienia lub nieodebrania zamówienia pod uzgodnionym adresem dostawy lub z innego powodu wynikającego z działania lub zaniechania użytkownika, użytkownik nie ma prawa do zwrotu pieniędzy.

8. Nieprawidłowości dotyczące dostawy

Jeśli otrzymane Produkty nie odpowiadają Produktom zamówionym przez użytkownika lub są wadliwe (i wada ta nie stanowi uszkodzenia lub utraty podczas transportu), użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta Blueair https://www.blueair.com/enquiries najpóźniej w ciągu siedmiu (7) dni od otrzymania Produktów. Firma Blueair niezwłocznie naprawi nieprawidłowości leżące po stronie Blueair. Jeśli w rozsądnym terminie od momentu złożenia reklamacji Blueair nie podejmie działania naprawczego, użytkownik ma prawo, po zwrocie zakupionych Produktów, do anulowania zakupu i odzyskania kwoty zakupu zapłaconej za Produkty. Prawna gwarancja dotycząca zgodności ma zastosowanie do dostarczanych Produktów w przypadku konsumentów.

9. Prawo do odstąpienia od umowy

Jako konsument użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Produktów zakupionych na własny użytek. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od daty otrzymania Produktów lub ostatniej dostawy zamówionych Produktów (w przypadku kilku dostaw). Jeśli użytkownik chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi powiadomić o tym dział obsługi klienta Blueair https://www.blueair.com/enquiries w ciągu wspomnianych czternastu (14) dni kalendarzowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (dane kontaktowe znajdują się w sekcji Wsparcie na stronie Sklepu).

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy obowiązują następujące zasady. Należy dokonać zwrotu nieużywanych i nieotwartych produktów wraz z kompletnym opakowaniem lub, jeśli zostały otwarte, należy je ponownie zapakować. Należy zawsze zwracać Produkty w tym samym stanie, w jakim zostały otrzymane i bez żadnych uszkodzeń zewnętrznych lub wewnętrznych. Użytkownik jest odpowiedzialny za rekompensatę na rzecz firmy Blueair za ewentualne obniżenie wartości zwróconych Produktów.

Zwrotu Produktów należy dokonać bezzwłocznie i najpóźniej w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od umowy na adres wskazany przez Blueair.

Po skorzystaniu przez użytkownika z prawa konsumenta do odstąpienia od umowy Blueair zwróci kwotę otrzymaną za Produkty. Zwrot kosztów zostanie zrealizowany najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Firma Blueair ma prawo zawiesić wypłatę zwrotu kosztów do czasu otrzymania przez Blueair zwróconych Produktów lub udowodnienia, że użytkownik wysłał Produkty zgodnie z instrukcjami. Zwrot zostanie dokonany na kartę lub konto PayPal użyte do zakupu. Jeśli zakup został dokonany na podstawie faktury, numer konta musi być zarejestrowany w Blueair w celu realizacji zwrotu. Rejestracja numeru konta odbywa się podczas procesu odstąpienia od umowy/zwrotu.

Zwrot pieniędzy nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jeśli użytkownik dokonał zwrotu zgodnie z instrukcjami, Blueair ponosi koszty transportu związane ze zwrotem Produktów. Dział obsługi klienta Blueair dostarczy instrukcje dotyczące procesu wysyłki zwracanych produktów.

Jeśli użytkownik zwróci Produkty, 1) które nie podlegają zwrotowi, 2) które nie są w pierwotnym stanie, 3) które nie były traktowane w należyty sposób, Blueair zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu i odmowy zwrotu kosztów lub odliczenia od tych kosztów, które mają zostać zwrócone, uzasadnionych poniesionych kosztów bezpośrednich, zgodnie z obowiązującym prawem.

10. Gwarancja, reklamacje i zwroty

We wszystkich sprawach gwarancyjnych należy kontaktować się z działem obsługi klienta Blueair pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Dane kontaktowe znajdują się na stronie https://www.blueair.com/gb/content?fdid=customer-support


Oczyszczacze powietrza

Blueair gwarantuje, że oczyszczacze powietrza Blueair będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez jeden (1) rok od daty zakupu pod warunkiem, że Użytkownik wymieniał wkłady filtrów na oryginalne wkłady filtrów Blueair i zgodnie z zalecanym przez producenta harmonogramem wymiany filtrów zawartym w instrukcji obsługi Blueair. W ciągu pierwszych trzydziestu (30) dni od daty zakupu urządzenia Blueair zastąpi wadliwy produkt bezpłatnie i pokryje koszty wysyłki. Po trzydziestu (30) dniach zobowiązanie i odpowiedzialność Blueair opisane w niniejszej ograniczonej gwarancji ograniczają się do naprawy lub wymiany (według własnego uznania) wadliwej jednostki, a koszty przesyłki zwracanego urządzenia ponosi nabywca. Ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie normalne użytkowanie w warunkach domowych i nie obejmuje wkładów filtrów.

Aby przedłużyć ograniczoną gwarancję z roku do dwóch (2) lat, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny produktu na stronie internetowej https://www.blueair.com/se/unit-registration lub w aplikacji mobilnej Blueair Friend.

Filtry

W ciągu pierwszych trzydziestu (30) dni od zakupu firma Blueair wymieni wadliwy filtr, który nie jest zgodny ze specyfikacją produktu, bez obciążania klienta żadnymi opłatami.

11. Siła wyższa

Blueair nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie jakiegokolwiek zobowiązania wynikające z przyczyn niezależnych od Blueair, których firma Blueair nie mogła racjonalnie wziąć pod uwagę w momencie zawarcia umowy i których skutków firma Blueair nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć.

12. Odpowiedzialność

Niniejsze Warunki sprzedaży określają pełny zakres odpowiedzialności i zobowiązań Blueair w odniesieniu do dostarczania Produktów. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Blueair wyłącza obowiązywanie wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, oraz wszelkich warunków innych niż te, które zostały wyraźnie wymienione w niniejszych Warunkach sprzedaży. W szczególności firma Blueair nie odpowiada za zapewnienie, aby Produkty były odpowiednie do zamierzonych celów użytkownika.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Blueair nie ponosi żadnej odpowiedzialności, czy to umownej, deliktowej czy innej, z tytułu jakichkolwiek strat szczególnych, o charakterze karnym, następczych, pośrednich lub ekonomicznych (w tym między innymi utraty dochodów, utraty zysków, utraty kontraktów, utraty klientów czy przewidywanych oszczędności, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich), utraty danych, utraty wartości firmy lub reputacji lub jakichkolwiek podobnych, trudnych do przewidzenia strat lub szkód powstałych w dowolny sposób. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo odpowiedzialność Blueair jest ograniczona do ceny zapłaconej przez użytkownika za przedmiotowe Produkty.

Jednakże żadne z postanowień niniejszej sekcji nie wpływa na ustawowe prawa konsumenta i żadne z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności, która nie może być ograniczona lub wykluczona na mocy obowiązującego prawa, w tym między innymi odpowiedzialności wynikającej ze śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem lub oszustwem.

13. Obowiązujące prawo a rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki sprzedaży oraz transakcje zawierane za pośrednictwem Sklepu podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Szwecji, z wyłączeniem wyboru przepisów prawa i Konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Jeśli spór nie może zostać rozwiązany polubownie między stronami i pod warunkiem, że użytkownik zamówił Produkty do własnego użytku jako konsument, użytkownik może skorzystać z usług doradczych dla konsumentów w swoim kraju zamieszkania. Jeśli użytkownik jest konsumentem i mieszka w UE/EOG, może również skonsultować się z Europejskim Centrum Konsumenckim i skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/odr, która stanowi alternatywną metodę rozwiązywania sporów.

W przypadku, gdy spór nie może zostać rozstrzygnięty za pomocą tych środków, obie strony poddają się jurysdykcji właściwych sądów Szwecji, a sądem pierwszej instancji będzie sąd rejonowy w Sztokholmie. Jeśli użytkownik jest konsumentem i mieszka w UE/EOG, może wystąpić z roszczeniem o wyegzekwowanie swoich praw jako konsumenta w wyżej wymienionym sądzie rejonowym lub we właściwym sądzie kraju UE/EOG, w którym zamieszkuje.

14. Inne warunki

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NINIEJSZE WARUNKI NIE MAJĄ WPŁYWU NA USTAWOWE PRAWA KONSUMENTA, KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAĆ UCHYLONE LUB OGRANICZONE UMOWĄ.