Terms of Use

Witamy w Blueair!


Blueair AB, spółka ustanowiona na mocy prawa szwedzkiego, oraz jej podmioty zależne i powiązane (zwane łącznie "Blueair") dostarczają: (1) witryny internetowe, do których dostęp można uzyskać pod adresem www.blueair.com (zwanymi osobno "Witryną"), (2) usługi dostępne za pośrednictwem Witryn (zwane "Usługami www") oraz (3) oprogramowanie, które można pobrać na smartfon lub tablet w celu uzyskania dostępu do usług (zwane "Aplikacjami mobilnymi"), przy czym wszystkie wymienione elementy przeznaczone są do użytku w połączeniu z produktami sprzętowymi Blueair (zwanymi "Produktami") oraz innego sposobu użytkowania oferowanego przez Blueair. Z niektórych produktów i Usług Blueair można korzystać łącznie lub w połączeniu z produktami i usługami stron trzecich. Termin "Usługi" oznacza Witryny, Usługi www oraz Aplikacje mobilne.


Niniejsze Warunki korzystania z usług (zwane "Warunkami") regulują zasady dostępu do Usług i korzystania z nich. Warunki te zapewniają Użytkownikowi określone prawa; Użytkownik może mieć ponadto także inne prawa w zależności od jurysdykcji, której podlega. Zastrzeżenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności na mocy niniejszych Warunków obowiązują jedynie w zakresie dozwolonym stosownymi przepisami prawa. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie rękojmi czy wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wtórnych lub innych praw, a więc takie postanowienia niniejszych Warunków mogą nie mieć zastosowania.


Blueair może zmieniać, modyfikować i aktualizować niniejsze Warunki w dowolnym momencie. Użytkownik powinien zapoznać się z Warunkami aktualnymi na czas korzystania z Usług i wyrazić na nie zgodę. Dalsze korzystanie z Usług po opublikowaniu zmian Warunków oznacza, iż Użytkownik zapoznał się z takimi zmianami i wyraża zgodę na Warunki w zmienionej postaci.


UZYSKUJĄC DOSTĘP DO USŁUG (W TYM WITRYN) I KORZYSTAJĄC Z NICH, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE NINIEJSZE WARUNKI I WYRAŻA NA NIE ZGODĘ. UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA I GWARANTUJE, ŻE MA PRAWO, UPRAWNIENIA ORAZ ZDOLNOŚĆ DO PRZYJĘCIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW I WYRAŻENIA NA NIE ZGODY W IMIENIU WŁASNYM LUB REPREZENTOWANEGO PRZEZ NIEGO PODMIOTU. UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE WEDŁUG PRAWA DANEJ JURYSDYKCJI LUB MIEJSCA ZAMIESZKANIA JEST W WIEKU WŁAŚCIWYM DO UŻYTKOWANIA USŁUG, UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO NICH ORAZ DO ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY. W RAZIE BRAKU ZGODY NA KTÓREKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWNIK POWINIEN ZAPRZESTAĆ UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO USŁUG I KORZYSTANIA Z NICH.


JAK OPISANO PONIŻEJ, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA AUTOMATYCZNĄ AKTUALIZACJĘ OPROGRAMOWANIA USŁUG ORAZ PRODUKTÓW POWIĄZANYCH Z USŁUGAMI. W RAZIE BRAKU ZGODY UŻYTKOWNIK NIE POWINIEN KORZYSTAĆ Z USŁUG.


Polityka prywatności


Ochrona danych osobowych jest dla nas ważna — dbamy o ochronę danych osobowych podawanych przez Użytkowników. Polityka prywatności Blueair dostępna jest pod adresem www.blueair.com. Niektóre funkcje Usług mogą podlegać dodatkowym wytycznym, warunkom lub zasadom, które będą umieszczane w Usługach w związku z takimi funkcjami. 


POLITYKA PRYWATNOŚCI, JAK RÓWNIEŻ WSZYSTKIE DODATKOWE WYTYCZNE, WARUNKI I ZASADY OPUBLIKOWANE W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI SĄ PRZEZ ODNIESIENIE WŁĄCZONE DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW, A KORZYSTAJĄC Z USŁUG, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ICH PRZYJĘCIE I STOSOWANIE SIĘ DO NICH.


Dane użytkownika


W celu skorzystania z niektórych części Usługi Użytkownik musi zarejestrować się, aby założyć konto użytkownika (zwane "Kontem"), a także dostarczyć pewnych informacji o sobie zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w obowiązującym formularzu rejestracyjnym. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) wszystkie wymagane informacje podane przy rejestracji są prawdziwe i prawidłowe; (b) będzie zapewniać dokładność takich informacji; oraz (c) korzystanie przez Użytkownika z Usług nie narusza obowiązujących praw lub przepisów (przykładowo: Użytkownik nie przebywa w kraju objętym embargiem lub nie został wpisany na listę osób objętych zakazami lub ograniczeniami zgodnie z obowiązującymi prawami i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu). Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności swoich danych logowania do Konta oraz za wszystkie czynności wykonywane w ramach Konta. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Blueair o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu lub podejrzeniu nieuprawnionego użycia Konta lub o innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa. Blueair nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niezastosowania się do powyższych wymogów.


Dostęp do usług


(a) Ograniczone prawo do korzystania. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, Blueair udziela Użytkownikowi niezbywalnego, niewyłącznego prawa (bez prawa do udzielania podlicencji) do dostępu do Usług i korzystania z nich w drodze (i) korzystania z Aplikacji internetowych służących do kontroli i monitorowania zainstalowanych Produktów na własność, i wyłącznie do takich celów, lub innego sposobu dostępu do usługi wyraźnie dostarczonej przez Blueair do użytku przez Użytkownika (zwanego "Dozwolonym celem"), a także (ii) instalowania aplikacji mobilnych i korzystania z nich wyłącznie na przenośnym urządzeniu Użytkownika (np. na urządzeniu iPhone, iPad lub z systemem Android) i wyłącznie w Dozwolonym celu, a także (iii) za odrębnym uprawnieniem, uzyskiwania dostępu do usług stron trzecich za pośrednictwem interfejsu dostarczonego przez Blueair.


(b) Automatyczne aktualizacje oprogramowania. Blueair może od czasu do czasu wprowadzać łaty, poprawki, aktualizacje, uaktualnienia i inne modyfikacje w celu udoskonalania działania Usług i/lub produktów (zwane "Aktualizacjami"). Mogą one być instalowane automatycznie, bez jakiegokolwiek dodatkowego zawiadomienia lub otrzymania dodatkowej zgody. Użytkownik wyraża zgodę na taką automatyczną aktualizację. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie takich Aktualizacji, rozwiązaniem jest zamknięcie Konta i zaprzestanie korzystania z Usług oraz Produktu. Jeśli Użytkownik nie zamknie wcześniej założonego Konto, będzie otrzymywał Aktualizacje automatycznie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z Usług oraz Produktu może być konieczne zainstalowanie Aktualizacji i zobowiązuje się niezwłocznie instalować wszelkie nowe Aktualizacje dostarczone przez Blueair. Dalsze korzystanie z Usług oraz Produktu oznacza zgodę Użytkownika na niniejsze Warunki w odniesieniu do Usług.


(c) Łączenie się z Produktami oraz usługami stron trzecich. Z czasem Blueair może zaoferować Użytkownikowi możliwość łączenia Produktów i Usług z co najmniej jednym produktem lub usługą stron trzecich za pośrednictwem Usług i w drodze korzystania z Usług ("Produkty oraz usługi stron trzecich"). Do Użytkownika należy decyzja, czy i z którymi Produktami oraz usługami stron trzecich chce się łączyć. W przypadku takiego łączenia wymagane jest uzyskanie wyraźnej zgody i zezwolenia Użytkownika, które Użytkownik może odwołać w dowolnym momencie. Wyrażając zgodę na konkretny Produkt oraz usługę stron trzecich, Użytkownik zgadza się na to, że Blueair może udostępniać i pozyskiwać dane informacyjne i kontrolne w odniesieniu do Użytkownika i jego produktów, w tym dane osobowe, w celu umożliwienia łączenia, na które zezwolił Użytkownik. Po udostępnieniu Produktowi lub usłudze stron trzecich takich informacji będą one podlegać polityce prywatności danej strony trzeciej, nie zaś — Polityce prywatności Blueair. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na to, że Blueair nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących bezpieczeństwa jakichkolwiek Produktów lub usług stron trzecich. W związku z powyższym Blueair nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Produktu lub usługi strony trzeciej ani za jakiekolwiek obrażenie ciała, śmierć, szkody rzeczowe (w tym, bez ograniczeń, za uszkodzenia mieszkania), ani za inne szkody lub straty wynikające z korzystania z wszelkich Produktów lub usług stron trzecich lub odnoszące się do takich Produktów lub usług. W razie jakichkolwiek pytań na temat Produktów oraz usług stron trzecich Użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednią stroną trzecią.


(d) W Usługach mogą być wyświetlane lub odtwarzane pewne materiały (w tym m.in. tekst, grafika, artykuły, fotografie, filmy, obrazy oraz ilustracje (zwane "Treściami"). Treści zawierają również przekazane przez Użytkownika oraz innych użytkowników w trakcie korzystania z Usług informacje (zwane łącznie "Materiałami Użytkownika"), które możemy wykorzystywać w celu świadczenia, utrzymania i poprawy Usług. Niektóre treści mogą być widoczne dla innych osób (na przykład Usługa może umożliwiać przesyłanie, publikowanie lub inne udostępnianie treści). Użytkownik może również publikować opinie, komentarze, pytania i inne informacje na Witrynach. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Treści przesyłane, publikowane, udostępniane pocztą elektroniczną, przekazywane lub w inny sposób rozpowszechniane z wykorzystaniem Usług lub w związku z Usługami oraz za Treści, do których Użytkownik przyczynił się w jakikolwiek sposób w ramach Usług. Użytkownik oświadcza, że posiada wszystkie prawa niezbędne do takich działań na sposób, w jaki przyczynił się do takich Treści. Użytkownik przekazuje Blueair wszelkie prawa autorskie do takich Treści w związku z ich publikacją w Usłudze zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich praw autorskich, przepisów o znakach towarowych, informacji i ograniczeń zawartych we wszelkich Treściach dostępnych za pośrednictwem Usługi i nie może wykorzystywać, kopiować, reprodukować, modyfikować, tłumaczyć, publikować, rozpowszechniań, transmitować, dystrybuować, wykonywać, przesyłać, wyświetlać, udzielać licencji, sprzedawać lub w inny sposób wykorzystywać w jakimkolwiek celu wszelkich Treści lub materiałów stron trzecich ani innych praw majątkowych niebędących własnością Użytkownika: (i) bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody właścicieli, a także (ii) w jakikolwiek sposób naruszający jakiekolwiek prawa stron trzecich. Blueair zastrzega sobie prawo do usunięcia z Usług wszelkich Treści w dowolnym momencie, z dowolnego powodu (w tym m.in. po otrzymaniu roszczeń lub zarzutów od stron trzecich lub organów odnoszących się do takich Treści lub w razie wątpliwości, czy Użytkownik nie naruszył postanowień, o których mowa w zdaniu poprzednim), a także bez podania przyczyny. 


(e) Wybrane ograniczenia. Prawa przyznane Użytkownikowi w ramach niniejszych Warunków podlegają następującym ograniczeniom: (i) Użytkownik zobowiązuje się nie udzielać licencji, nie sprzedawać, wypożyczać, wynajmować, przekazywać, cedować, rozprowadzać, zapewniać hostingu ani w inny sposób nie wykorzystywać komercyjnie Usług; (ii) Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, demontować, dekompilować ani dokonywać inżynierii wstecznej żadnego elementu Usług; (iii) Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do Usług w celu stworzenia podobnej lub konkurencyjnej usługi; (iv) z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych niniejszymi Warunkami, żadna część Usług nie może być kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana, powielana, pobierana, wyświetlana, publikowana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób; (v) Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać, przekazywać ani nie rozpowszechniać żadnych wirusów i robaków komputerowych ani jakiegokolwiek oprogramowania przeznaczonego do uszkodzenia lub modyfikacji sieci komputerowej lub komunikacyjnej, komputera, podręcznego urządzenia mobilnego, danych, Usług, Produktu lub innego systemu, urządzenia czy mienia; (vi) Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać ingerencji lub zakłóceń ani nie podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do serwerów lub sieci podłączonych do Usług oraz nie naruszać przepisów, zasad i procedur takich sieci; (vii) Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu (ani nie podejmować prób uzyskania dostępu) do jakichkolwiek Usług w sposób inny niż za pośrednictwem interfejsu dostarczanego przez Blueair; a także (viii) Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać, nie blokować ani nie zmieniać żadnych informacji o prawach własności (w tym informacji o prawach autorskich i znakach towarowych), które mogą być zawarte w Usługach lub być wyświetlane w związku z Usługami. Wszelkie przyszłe wydania, aktualizacje lub inne uzupełnienia funkcjonalności Usług podlegać będą niniejszym Warunkom.


(f) Otwarte oprogramowanie. Niektóre elementy kodu niezależnych stron trzecich włączone do Usług www i/lub Aplikacji mobilnych podlegają licencjom na zasadzie otwartego oprogramowania (zwanego dalej "Oprogramowaniem open source"). Licencje na oprogramowanie open source podlegają warunkom licencyjnym towarzyszącym Oprogramowaniu open source. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza praw Użytkownika wynikających z warunków wszelkiej obowiązującej licencji użytkownika końcowego takiego Oprogramowania open source; żadne z postanowień niniejszych Warunków nie udziela Użytkownikowi praw zastępujących prawa wynikające z takiej licencji. 


(g) Polityka prywatności. Należy dokładnie zapoznać się z polityką prywatności. Polityka prywatności opisuje praktyki dotyczące informacji, których ujawnienia firma Blueair może wymagać od użytkowników swoich produktów i usług, w tym wszelkich treści lub zgłoszeń przesyłanych przez użytkowników.


(h) Bezpieczeństwo. Firma Blueair dba o integralność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. Nie jest jednak w stanie zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nigdy nie zdołają ominąć stosowanych przez firmę środków bezpieczeństwa lub nie wykorzystają danych osobowych użytkowników do niewłaściwych celów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgadza się podać dane osobowe na własne ryzyko.


(i) Wprowadzanie zmian. Firma Blueair zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług lub jakiejkolwiek ich części bez uprzedzenia i w dowolnym momencie. Użytkownik wyraża zgodę, by firma Blueair nie ponosiła odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich za jakiekolwiek zmiany, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usług lub jakiejkolwiek ich części.


(j) Dostęp poza krajami, w których działa firma Blueair. Chociaż strony internetowe i aplikacje mobilne firmy Blueair są dostępne na całym świecie, produkty i usługi dostarczane lub pobierane za pośrednictwem aplikacji mobilnych lub na stronach internetowych nie są dostępne dla wszystkich osób lub we wszystkich krajach. Jeśli użytkownik decyduje się na skorzystanie ze stron internetowych firmy poza krajami, w których Blueair oferuje swoje produkty i usługi, czyni to z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących w danym kraju przepisów. Użytkownik rozumie i akceptuje, że aplikacje mobilne i strony internetowe Blueair nie są przeznaczone do użytku poza krajami, w których firma Blueair oferuje produkty i usługi. Użytkownik przyjmuje też do wiadomości, że niektóre lub wszystkie funkcje aplikacji mobilnych i stron internetowych mogą być niedostępne lub nieodpowiednie do stosowania w danym kraju. W zakresie dozwolonym przez prawo firma Blueair jest zwolniona z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane przez dostęp do lub korzystanie z aplikacji mobilnych, stron internetowych lub produktów Blueair przez użytkowników poza krajami, w których firma Blueair oferuje swe produkty i usługi. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszej umowy wszędzie tam, gdzie korzysta z aplikacji mobilnych i stron internetowych lub usług Blueair.


Korzystanie i ograniczenia 


(a) Korzystanie z usług firmy Blueair zgodnie z ich przeznaczeniem. Usługi mogą być udostępniane i wykorzystywane w celach informacyjnych niemających krytycznego znaczenia, jeśli chodzi o czas, oraz w celu kontroli produktów firmy Blueair. Chociaż firma Blueair dąży do świadczenia wysoce niezawodnych i szeroko dostępnych usług, mogą one nie być niezawodne i dostępne przez cały czas. Usługi podlegają sporadycznym przerwom i awariom z różnych przyczyn niezależnych od firmy Blueair, w tym m.in. z powodu braku ciągłości sygnału Wi-Fi, ograniczonego czasu pracy usługodawcy, otrzymywanych powiadomień oraz z winy nośników komórkowych. Użytkownik przyjmuje te ograniczenia do wiadomości i rozumie, że firma Blueair nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody rzekomo spowodowane przez niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu usług, wynikające z bieżącego stanu urządzeń lub z otrzymywanych powiadomień.


(b) Tymczasowe zawieszenie. Usługi mogą być bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika czasowo zawieszane ze względów bezpieczeństwa, z powodu awarii systemu, konserwacji i napraw lub innych okoliczności. Użytkownik zgadza się, że nie będzie uprawniony do zwrotu lub rekompensaty z powodu zawieszenia świadczenia usług z ww. powodów. Firma Blueair nie oferuje żadnych odrębnych gwarancji czasu dostępności usług.


(c) Usługi dostarczają użytkownikowi informacji ("Informacje o produktach") na temat produktów dostępnych w kraju użytkownika i ich powiązania z innymi produktami i usługami. Wszystkie udostępniane informacje o produktach odnoszą się do faktycznego stanu i rzeczywistej dostępności produktów. Firma Blueair nie odpowiada za poprawność i aktualność ww. informacji. 


(d) Za wszelkie informacje udostępniane publicznie lub przekazywane prywatnie za pośrednictwem usług wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, która udostępniła te informacje. Firma Blueair nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w treści tych informacji. Firma Blueair nie gwarantuje autentyczności danych dotyczących tożsamości innych użytkowników, z którymi można wchodzić w interakcje w trakcie korzystania z usług. Ponadto firma Blueair nie gwarantuje autentyczności jakichkolwiek danych, które użytkownicy lub sprzedawcy mogą na swój temat zamieszczać. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na własne ryzyko korzysta z wszelkich treści udostępnianych za pośrednictwem usług i będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez osoby trzecie w związku z korzystaniem z ww. treści. Użytkownik niniejszym zwalnia firmę Blueair z wszelkiej odpowiedzialności za uzyskanie lub nieuzyskanie wszelkich treści za pośrednictwem usług.


(e) Użytkownik gwarantuje, oświadcza i zapewnia, że nie będzie korzystać z treści lub usług w sposób, który (i) narusza prawa własności intelektualnej lub prawa własności, prawa do wizerunku lub prywatności lub inne prawa osób trzecich; (ii) narusza jakiekolwiek prawa, ustawy, rozporządzenia lub zarządzenia; (iii) jest szkodliwy, oszukańczy, zwodniczy, obraźliwy, napastliwy, zniesławiający, wulgarny, obsceniczny, oszczerczy lub w inny niewłaściwy sposób; (iv) obejmuje pod szywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym, bez ograniczenia, jakiegokolwiek pracownika lub przedstawiciela firmy Blueair; (v) wiąże się z wykorzystaniem sprzętu zawierającego wirusa, konia trojańskiego, robaka komputerowego, bombę czasową lub inny szkodliwy kod, plik lub program komputerowy; (vi) zagraża bezpieczeństwu konta Blueair użytkownika lub innej osoby (np. pozwalając innym osobom logować się do usługi w swoim imieniu); (vii) w jakikolwiek sposób wyłudza od innego użytkownika hasło, nazwę konta lub inne informacje zabezpieczające; (viii) narusza bezpieczeństwo jakiejkolwiek sieci komputerowej lub łamie hasła lub zaszyfrowane kody zabezpieczające; (ix) wprowadza do usług firmy Blueair listy mailingowe, system LISTSERV lub jakąkolwiek formę autorespondera lub spamu, bądź stosuje jakiekolwiek procesy zakłócające prawidłowe funkcjonowanie usług (w tym poprzez wprowadzenie nadmierne obciążającej infrastruktury usługowej); (x) wiąże się z kopiowaniem lub przechowywaniem jakiejkolwiek znaczącej część zawartości lub (xi) wiąże się z dekompilowaniem, dokonywaniem inżynierii wstecznej lub innymi próbami uzyskania kodu źródłowego, zasadniczych koncepcji lub informacji odnoszących się do usług. 


Usługi osób trzecich


(a) Ogólne. Usługi firmy Blueair opierają się na produktach i usługach osób trzecich lub są z nimi związane. Firma Blueair nie sprawuje kontroli nad produktami i usługami osób trzecich, ale ich działanie może mieć wpływ na zastosowanie i niezawodność usług firmy Blueair, zaś zastosowanie i niezawodność usług firmy Blueair może mieć wpływ na produkty i usługi osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (i) wykorzystanie i dostępność usług są uzależnione od zewnętrznych dostawców produktów oraz dostawców usług, (ii) produkty i usługi osób trzecich mogą nie być przez cały czas w 100% niezawodne oraz mogą mieć wpływ na działanie usług Blueair oraz że (iii) firma Blueair nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane eksploatacją produktów i usług osób trzecich.


(b) Zewnętrzni dostawcy usług współpracujący z firmą Blueair. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Blueair współpracuje z usługodawcami będącymi osobami trzecimi (dostawcami systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych oraz sieciami telefonii komórkowej) w celu zapewnienia niektórych aspektów swoich usług, takich jak np. przechowywanie danych, synchronizacja, komunikacja oraz powiadomienia. 


(c) Sprzęt, ISP i operator sieci komórkowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostępność usług firmy Blueair zależy od: (i) komputera, telefonu komórkowego, domowej instalacji elektrycznej, domowej sieci Wi-Fi oraz innych związanych z nimi urządzeń użytkownika ("Sprzęt"), (ii) dostawcy usług internetowych użytkownika ("ISP") oraz (iii) operatora telefonii komórkowej użytkownika ("Operator sieci komórkowej"). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za regulowanie wszelkich opłat naliczanych przez ISP i operatora sieci komórkowej w związku z korzystaniem z usług firmy Blueair. Użytkownik rozumie też, że jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących umów, warunków korzystania z usług oraz innych dokumentów odnoszących się do polityki swego ISP i operatora sieci komórkowej.


(d) Produkty i usługi osób trzecich współdziałające z usługami firmy Blueair. Firma Blueair może zapewnić użytkownikom możliwość korzystania z produktów i usług osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oferowane przez osoby trzecie produkty i usługi, z których można korzystać za pośrednictwem konta Blueair lub bezpośrednio nie są produktami i usługami firmy Blueair. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że firma Blueair nie kontroluje produktów i usług osób trzecich oraz że niniejsza umowa nie ma zastosowania do jakichkolwiek produktów i usług osób trzecich. Stosowanie wszelkich produktów i usług osób trzecich jest uregulowane odrębnymi zasadami i warunkami określonymi przez operatora(-ów) tych produktów i usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę na to, że Blueair nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących bezpieczeństwa jakichkolwiek Produktów lub usług stron trzecich. W związku z powyższym Blueair nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Produktu lub usługi strony trzeciej ani za jakiekolwiek obrażenie ciała, śmierć, szkody rzeczowe (w tym, bez ograniczeń, za uszkodzenia mieszkania), ani za inne szkody lub straty wynikające z korzystania z wszelkich Produktów lub usług stron trzecich lub odnoszące się do takich Produktów lub usług. Należy skontaktować się z osobami trzecimi w razie jakichkolwiek pytań na temat ich produktów i usług.


(e) Sklepy internetowe z aplikacjami mobilnymi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dostęp do aplikacji mobilnych jest uzależniony od stron internetowych osób trzecich, z których aplikacje mobilne są pobierane, np. App Store firmy Apple lub Play Store firmy Google (nazywane łącznie "Sklepami App Store"). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza umowa obowiązuje między użytkownikiem a firmą Blueair, nie zaś sklepami App Store. Każdy sklep App Store może mieć własne zasady i warunki, na które użytkownik musi zgodzić się przed pobraniem aplikacji mobilnej. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i warunków danego sklepu App Store, gdyż od tego zależy uzyskanie licencji na korzystanie z aplikacji mobilnych. Jeśli zasady i warunki obowiązujące w danym sklepie App Store są mniej restrykcyjne niż zasady i warunki opisane w niniejszej umowie lub gdy warunki sklepu App Store są sprzeczne z niniejszą umową, zastosowanie mają zasady i warunki określone w niniejszej umowie.


(f) Linki i przekierowania do stron internetowych osób trzecich. Strony internetowe Blueair mogą zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie ("Strony internetowe osób trzecich") i przekierowania do dostawców będących osobami trzecimi ("Zewnętrzni dostawcy"). Firma Blueair nie sprawuje kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich ani zewnętrznymi sprzedawcami. Firma Blueair udostępnia wspomniane linki i przekierowania wyłącznie dla wygody, ale nie zajmuje się sprawdzaniem, zatwierdzaniem, monitorowaniem, wspieraniem, gwarantowaniem tych usług, ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do takich stron internetowych osób trzecich lub zewnętrznych dostawców. Użytkownik korzysta ze stron internetowych osób trzecich na własne ryzyko.


(g) Zwolnienia dotyczące osób trzecich. Blueair nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie lub ich produkty i usługi, w tym, bez ograniczeń, sklepy App Store, produkty i usługi stron trzecich, strony internetowe osób trzecich, zewnętrznych dostawców, sprzęt, ISP oraz operatorów sieci komórkowych. Firma Blueair niniejszym zrzeka się, zaś użytkownik niniejszym zwalnia firmę Blueair oraz jej licencjodawców i dostawców z wszelkich przeszłych, teraźniejszych i przyszłych roszczeń, zobowiązań oraz odszkodowań, znanych lub nieznanych, wynikających z lub odnoszących się do interakcji z osobami trzecimi oraz ich produktami i usługami. 


Prawa własności intelektualnej


(a) Własność firmy Blueair. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym, bez ograniczeń, prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe dotyczące produktów i usług (tj. stron internetowych, usług internetowych i aplikacji mobilnych) są własnością firmy Blueair, jej filii lub jej licencjodawców. Posiadanie, dostęp do i korzystanie z produktów i usług przez użytkownika nie oznacza przeniesienia na niego lub jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek praw, tytułów czy udziału w takich prawach własności intelektualnej. Firma Blueair oraz jej filie, licencjodawcy i dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa nie przyznane na mocy niniejszej umowy. Zgodnie z niniejszymi warunkami firma Blueair udziela użytkownikowi licencji na korzystanie z usług, lecz ich użytkownikowi nie sprzedaje.


Użytkownik może jedynie kopiować części usług (w tym treść niniejszej strony internetowej) na swój komputer do własnego użytku. Bez pisemnej zgody firmy Blueair użytkownik nie może korzystać z zawartości usług w jakikolwiek inny publiczny lub komercyjny sposób niż zgodnie z ich przeznaczeniem ani nie może kopiować lub umieszczać jakichkolwiek treści usług w jakimkolwiek innym miejscu, w tym na własnej stronie internetowej. Użytkownik musi posiadać licencję od firmy Blueair, aby móc publikować lub rozpowszechniać jakąkolwiek część usług. Firma Blueair zachowuje pełne prawo do wszystkich treści dotyczących swoich usług z wyjątkiem zgłoszeń użytkowników, w tym do wszelkiego oprogramowania dostępnego do pobrania oraz wszystkich towarzyszących mu danych. Użytkownik nie ma prawa kopiować, modyfikować lub w jakikolwiek sposób reprodukować ani uszkadzać struktury lub prezentacji usług lub jakichkolwiek zawartych w nich treści.


(b) Informacje zwrotne. Użytkownik ma prawo lub może zostać zaproszony przez firmę Blueair do zgłaszania uwag, sugestii i pomysłów na temat produktów lub usług, w tym pomysłów dotyczących poprawy produktów lub usług ("Pomysły"). Przesyłając wszelkie pomysły użytkownik potwierdza, że jego zgłoszenia są dobrowolne, nieodpłatne, przesłane z własnej inicjatywy i nieobarczone żadnymi ograniczeniami oraz że nie nakładają na firmę Blueair żadnych powierniczych lub innych zobowiązań. Firma Blueair może stosować, kopiować, modyfikować, publikować lub rozpowszechniać zgłoszenie użytkownika i jego treść w dowolnym celu i w dowolny sposób bez żadnego wynagrodzenia dla użytkownika. Użytkownik rozumie również, że firma Blueair nie zrzeka się jakichkolwiek praw do wykorzystania podobnych lub pokrewnych pomysłów znanych przed otrzymaniem zgłoszenia użytkownika, opracowanych przez pracowników firmy lub pochodzących z innych źródeł.


(c) Zgłoszenia użytkownika. Użytkownik niniejszym udziela firmie Blueair niewyłącznego, ogólnoświatowego, nieodpłatnego, bezterminowego, nieodwołalnego, podlegającego sublicencjonowaniu i zbywalnego prawa do dostępu do swych zgłoszeń oraz wyświetlania zgłoszeń lub wykorzystywania ich w inny sposób (w tym wszelkich powiązanych praw własności intelektualnej) wyłącznie w związku ze świadczeniem usług na rzecz użytkownika w formie udostępnionej przez użytkownika. Użytkownik niniejszym udziela też każdemu użytkownikowi usług niewyłącznej licencji na dostęp do swoich zgłoszeń i używanie ich – za pośrednictwem usług firmy Blueair – w zakresie funkcji dostępnych w ramach tych usług oraz zgodnie z niniejszą umową. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Blueair zastrzega sobie prawo do zmiany formy, modyfikowania, tworzenia pochodnych od, wybierania fragmentów i tłumaczenia na inne języki wszelkich przesłanych przez użytkownika zgłoszeń. Firma Blueair podkreśla, że ww. licencja udzielona firmie Blueair nie wpływa na prawo własności użytkownika ani jego prawo do przyznania dodatkowych licencji do materiału przesłanego w zgłoszeniu użytkownika, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie.


Odpowiedzialność


Użytkownik zgadza się bronić firmy Blueair i zwolnić ją oraz jej licencjodawców i dostawców z odpowiedzialności w przypadku wszelkich szkód, zobowiązań, roszczeń lub żądań (w tym kosztów i opłat sądowych) wystosowanych przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku (i) korzystania z produktów lub usług przez użytkownika, (ii) naruszenia niniejszej umowy, (iii) wszelkich zgłoszeń użytkownika lub przekazywanych przez niego informacji zwrotnych lub (iv) naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek przepisu prawa lub praw jakichkolwiek osób trzecich. Firma Blueair zastrzega sobie prawo do podjęcia na koszt użytkownika wyłącznej obrony i przejęcia kontroli nad wszelkimi kwestiami, w których użytkownik ma obowiązek zwolnić firmę Blueair z odpowiedzialności. Użytkownik zgadza się na współpracę w zakresie obrony firmy Blueair w przypadku wspomnianych roszczeń. Użytkownik zgadza się nie rozstrzygać wszelkich takich roszczeń bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Blueair. Firma Blueair dołoży wszelkich starań, aby powiadomić użytkownika o takim roszczeniu, działaniu lub postępowaniu, gdy tylko wejdzie w posiadanie informacji na ten temat.


Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji


(a) WARUNKI GWARANCJI NA DANY PRODUKT FIRMY BLUEAIR SĄ WYMIENIONE W OGRANICZONEJ GWARANCJI.


(b) USŁUGI (TJ. STRONY INTERNETOWE, USŁUGI INTERNETOWE I APLIKACJE MOBILNE) SĄ UDOSTĘPNIANE DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA ZGODNIE Z ICH FAKTYCZNYM STANEM I RZECZYWISTĄ DOSTĘPNOŚCIĄ. FIRMA BLUEAIR ORAZ JEJ LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE ZAPEWNIAJĄ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ANI WSZELKIEGO RODZAJU WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM GWARANCJI LUB WARUNKÓW SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI ORAZ NIENARUSZALNOŚCI.


(c) FIRMA BLUEAIR ORAZ JEJ LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE DAJĄ GWARANCJI NA USUNIĘCIE WSZELKICH WAD ANI NIE GWARANTUJĄ, ŻE USŁUGI: (I) SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA; (II) BĘDĄ KOMPATYBILNE Z DOMOWĄ SIECIĄ, KOMPUTEREM LUB TELEFONEM UŻYTKOWNIKA; (III) BĘDĄ DOSTĘPNE BEZ PRZERWY I TERMINOWO, BĘDĄ BEZPIECZNE I WOLNE OD WAD ORAZ (IV) BĘDĄ DOKŁADNE I RZETELNE. ŻADNE PORADY LUB INFORMACJE PRZEKAZANE USTNIE BĄDŹ PISEMNIE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD FIRMY BLUEAIR LUB POPRZEZ JEJ USŁUGI, NIE BĘDĄ PODSTAWĄ DO ŻĄDANIA ŻADNYCH DODATKOWYCH GWARANCJI.


(d) FIRMA BLUEAIR NIE UDZIELA GWARANCJI, NIE POTWIERDZA ANI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW LUB USŁUG REKLAMOWANYCH LUB OFEROWANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTÓW I USŁUG LUB DOWOLNYCH POWIĄZANYCH STRON LUB USŁUG INTERNETOWYCH FIRMY BLUEAIR LUB W ZWIĄZKU Z NIMI. PONADTO FIRMA BLUEAIR NIE BĘDZIE STRONĄ W JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJACH MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYM DOSTAWCĄ TAKICH PRODUKTÓW I USŁUG ANI NIE BĘDZIE W ŻADEN SPOSÓB MONITOROWAĆ TAKICH TRANSAKCJI.


(e) GDY UŻYTKOWNIK ZAINSTALUJE, SKONFIGURUJE LUB ZASTOSUJE PRODUKTY I USŁUGI TAKIE JAK TE ŚWIADCZONE PRZEZ FIRMĘ BLUEAIR, BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH LUB WYBORU OKREŚLONYCH USTAWIEŃ. DOKONANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA WYBORY MOGĄ SPOWODOWAĆ USZKODZENIA LUB DOPROWADZIĆ DO NIEPOŻĄDANEGO DZIAŁANIA PODŁĄCZONEGO URZĄDZENIA LUB SYSTEMU UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TEGO TYPU USZKODZENIA SPOWODOWANE JEGO WYBOREM OKREŚLONYCH USTAWIEŃ, BĄDŹ TEŻ KONFIGUROWANIEM LUB DOSTOSOWYWANIEM PRZEZ NIEGO USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH.


(f) FIRMA BLUEAIR NIE SKŁADA ŻADNEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK TREŚCIAMI ZAWARTYMI W OFEROWANYCH PRZEZ SIEBIE USŁUGACH LUB DOSTĘPNYMI ZA ICH POŚREDNICTWEM. FIRMA BLUEAIR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TRAFNOŚĆ, ZGODNOŚĆ Z PRAWAMI AUTORSKIMI, LEGALNOŚĆ I STOSOWNOŚĆ MATERIAŁU ZAWARTEGO W SWOICH USŁUGACH LUB DOSTĘPNEGO ZA ICH POŚREDNICTWEM. FIRMA BLUEAIR NIE SKŁADA ŻADNEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PROPOZYCJI LUB ZALECEŃ DOTYCZĄCYCH USŁUG LUB PRODUKTÓW OFEROWANYCH LUB NABYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUG FIRMY BLUEAIR.


Ograniczenie odpowiedzialności


Żaden z zapisów zawartych w niniejszej umowie, a w szczególności w niniejszej klauzuli pt. "Ograniczenie odpowiedzialności", nie stanowi próby wyłączenia odpowiedzialności, której nie można wyłączyć na mocy obowiązującego prawa.


W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W UZUPEŁNIENIU DO POWYŻSZYCH PRZYPADKÓW WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI, W ŻADNYM WYPADKU (i) FIRMA BLUEAIR NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, WTÓRNE, INCYDENTALNE, SZCZEGÓLNE LUB PRZYPADKOWE ANI ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ DANYCH LUB DOCHODÓW WYNIKAJĄCE Z USŁUG LUB PRODUKTÓW FIRMY BLUEAIR LUB ZWIĄZANE Z NIMI, NAWET JEŻELI FIRMA BLUEAIR POSIADAŁA LUB POWINNA BYŁA POSIADAĆ INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD, ORAZ (ii) CAŁKOWITA KWOTA ŁĄCZNYCH ZOBOWIĄZAŃ FIRMY BLUEAIR ZWIĄZANYCH Z JEJ USŁUGAMI I PRODUKTAMI, BĄDŹ WYNIKAJĄCYCH Z NICH, OFEROWANYMI NA PODSTAWIE UMOWY, DELIKTU BĄDŹ W INNY SPOSÓB NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ OPŁAT FAKTYCZNIE UISZCZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ FIRMY BLUEAIR LUB AUTORYZOWANEGO SPRZEDAWCY BLUEAIR ZA USŁUGI LUB PRODUKTY SPORNE W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY (JEŚLI TAKIE ZOSTAŁY UISZCZONE). OGRANICZENIE TO JEST SKUMULOWANE I NIE MOŻE ZOSTAĆ POWIĘKSZONE ZE WZGLĘDU NA ZAISTNIENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO INCYDENTU LUB ROSZCZENIA. FIRMA BLUEAIR ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC JAKIEGOKOLWIEK SWEGO LICENCJODAWCY I DOSTAWCY. FIRMA BLUEAIR W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ODPOWIEDZIALNA ZA TREŚCI, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W TREŚCI, A TAKŻE WSZELKIEGO RODZAJU STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z LUB DOSTĘPEM DO WSZELKICH TREŚCI PUBLIKOWANYCH, PRZESYŁANYCH ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ, WYSZUKIWANYCH, WYSYŁANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH W INNY SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG FIRMY BLUEAIR. 


Opłaty i płatności


Pewne aspekty usług mogą być świadczone za opłatą. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczania wszystkich należnych opłat wskazanych na stronach internetowych w związku z wybranymi przez siebie usługami. Firma Blueair zastrzega sobie prawo do zmiany cennika oraz ustanawiania nowych opłat w dowolnym czasie, po uprzednim powiadomieniu o tym użytkownika. Nowe opłaty lub cennik mogą być wysyłane pocztą elektroniczną lub zamieszczane na stronach internetowych. Korzystanie przez użytkownika z usług po otrzymaniu takiego powiadomienia jest równoznaczne z akceptacją wszelkich nowych lub zwiększonych opłat. Wszelkie opłaty uiszczane w ramach niniejszej umowy za usługi nie podlegają zwrotowi. Jeśli użytkownik zakupił produkt od firmy Blueair, powinien zapoznać się z jego dokumentacją dotyczącą zwrotów oraz informacjami na temat gwarancji, bądź skontaktować się z obsługą Blueair.


Czas obowiązywania i rozwiązywanie umowy. 


(a) Niniejsza umowa pozostaje w mocy, dopóki użytkownik korzysta z usług firmy Blueair lub do momentu wypowiedzenia umowy zgodnie z jej postanowieniami. W każdej chwili firma Blueair może (i) zawiesić lub wypowiedzieć prawa użytkownika do dostępu do lub korzystania ze swoich usług lub (ii) wypowiedzieć niniejsza umowę z użytkownikiem, jeśli w dobrej wierze uzna, że ​​użytkownik korzystał z usług z naruszeniem niniejszej umowy, w tym wszelkich włączonych do niej wytycznych, warunków lub zasad. Jeśli użytkownik przeniesie prawo do posiadania produktu firmy Blueair na nowego właściciela, prawo użytkownika do korzystania z usług związanych z tym produktem automatycznie wygaśnie, zaś nowy właściciel nie będzie miał prawa do korzystania z produktu lub usług z konta użytkownika (jak opisano poniżej) i będzie musiał zarejestrować się na osobnym koncie firmy Blueair.


(b) Skutki rozwiązania umowy. Po wypowiedzeniu niniejszej umowy konto użytkownika i jego prawo do korzystania z usług automatycznie wygasa.


Rozwiązywanie sporów


(a) Najpierw należy skontaktować się z firmą Blueair. W razie powstania sporu między użytkownikiem a firmą Blueair celem firmy jest zapoznanie się z uwagami użytkownika i odniesienie się do nich. Użytkownik zgadza się zawiadomić firmę Blueair, poprzez skontaktowanie się z nią, o każdym swoim sporze z firmą dotyczącym niniejszej umowy lub produktów i usług firmy. 


(b) Rozwiązywanie sporów a obowiązujące prawo. Wszelkie spory, żądania, działania, roszczenia, kwestie sporne lub wnioski o udzielenie ulgi wynikające z lub odnoszące się do niniejszej umowy lub korzystania z produktów lub usług, bądź też naruszenia, wypowiedzenia lub okres obowiązywania niniejszej umowy, będą pod każdym względem regulowane przez szwedzkie prawo, bez względu na ich sprzeczność z przepisami prawa danego kraju, i będą rozstrzygane przez sąd okręgowy w Sztokholmie w Szwecji. 


(c) Niezależnie od powyższego, firma Blueair może wystąpić do dowolnego sądu właściwego o nakaz sądowy lub inne adekwatne świadczenie w celu ochrony swoich informacji poufnych i praw własności intelektualnej lub w celu zapobieżenia utracie danych lub uszkodzeniu swoich serwerów.


Różne


(a) Całość umowy / rozdzielność postanowień umowy. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia między użytkownikiem a firmą Blueair dotyczącego korzystania z usług firmy Blueair. Żaden przypadek nieprzestrzegania przez firmę Blueair jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej umowy nie będzie równoznaczny ze zrzeczeniem się tego prawa lub postanowienia. Tytuły poszczególnych części niniejszej umowy zastosowano jedynie dla wygody i nie mają one mocy prawnej lub umownej. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest z jakiegokolwiek powodu nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną nienaruszone, zaś nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zmodyfikowane w taki sposób, by mogło być uznane za ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Żadna ze stron nie jest agentem ani partnerem drugiej strony.


(b) Przenoszenie umowy. Niniejsza umowa oraz wszelkie związane z nią prawa i obowiązki nie mogą być przypisywane ani w inny sposób przenoszone przez użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Blueair. Niniejsza umowa może być przenoszona przez firmę Blueair bez ograniczeń. Niniejsza umowa jest wiążąca wobec każdego dozwolonego cesjonariusza.


(c) Powiadomienia. Firma Blueair może wysyłać powiadomienia do użytkownika w zakresie wymaganym przez prawo lub w celach marketingowych lub innych za pośrednictwem (według własnego uznania) poczty elektronicznej na główny adres e-mail związany z kontem użytkownika, w formie papierowej lub publikując takie powiadomienie na stronie www.blueair.com.