Gwarancja
Chcesz przedłużyć gwarancję oczyszczacza?

Aby przedłużyć ograniczoną gwarancję, wystarczy wypełnić formularz rejestracji produktu w ciągu 60 dni od zakupu lub zarejestrować się za pośrednictwem aplikacji Blueair.

Gwarancja

Oczyszczacze powietrza Blueair

Blueair gwarantuje, że oczyszczacz powietrza Blueair będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez jeden (1) rok od daty zakupu pod warunkiem, że Użytkownik wymieniał wkłady filtrów na oryginalne wkłady filtrów Blueair i zgodnie z zalecanym przez producenta harmonogramem wymiany filtrów zawartym w instrukcji obsługi Blueair. W ciągu pierwszych 30 dni od daty zakupu urządzenia Blueair zastąpi wadliwy produkt bezpłatnie i pokryje koszty wysyłki. Po 30 dniach zobowiązanie i odpowiedzialność Blueair opisane w niniejszej ograniczonej gwarancji ograniczają się do naprawy lub wymiany (według własnego uznania) wadliwej jednostki, a koszty przesyłki zwracanego urządzenia ponosi nabywca. Ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie normalne użytkowanie w warunkach domowych i nie obejmuje wkładów filtrów.


Aby przedłużyć ograniczoną gwarancję z roku do dwóch (2) lat, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny produktu na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej Blueair Friend.


Jak skorzystać z usługi gwarancyjnej

W przypadku wadliwego działania lub awarii oczyszczacza powietrza Blueair, skontaktuj się bezpośrednio z lokalnym sprzedawcą Blueair w celu uzyskania pomocy.

Ograniczona gwarancja na oczyszczacz powietrza Blueair obowiązuje, jeżeli:

• Urządzenie jest użytkowane zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.

• Wkłady filtrów w urządzeniu były wymieniane na oryginalne wkłady filtrów Blueair oraz zgodnie z zalecanym przez producenta harmonogramem wymiany filtrów zawartym w instrukcji obsługi Blueair.

• Urządzenie jest podłączone do zasilania o właściwej częstotliwości (patrz etykieta napięcia elektrycznego na urządzeniu).

• Brak jest śladów ingerencji, niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, przypadkowego uszkodzenia, modyfikacji i/lub napraw oczyszczacza powietrza Blueair przez osoby inne niż autoryzowany personel serwisowy Blueair.

• Twój formularz gwarancji został wypełniony i zwrócony do Blueair.


Ograniczenie odpowiedzialności i środki naprawcze

Niniejsza ograniczona gwarancja jest udzielana przez Blueair AB.

BLUEAIR NIE UDZIELA JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ GWARANCJI NIEOPISANEJ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ANI JAKIEJKOLWIEK DOROZUMIANEJ GWARANCJI CZY OŚWIADCZENIA WZGLĘDEM PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA, JEGO DZIAŁANIA, JAKOŚCI I BRAKU UKRYTYCH WAD ORAZ NIE ZAPEWNIA ŻADNYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA UMOWY, KTÓRE W BRAKU NINIEJSZEGO POSTANOWIENIA MOGŁYBY ZAISTNIEĆ PRZEZ DOMNIEMANIE, Z MOCY PRAWA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB PRZEBIEGU DZIAŁALNOŚCI, W TYM DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OPISANYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE BLUEAIR NIE PONOSI TEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU STRAT, WYDATKÓW, NIEDOGODNOŚCI I SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH, WTÓRNYCH LUB NASTĘPCZYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z POSIADANIA LUB UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW.


Niniejsza ograniczona gwarancja daje użytkownikowi określone prawa. Postanowienia gwarancyjne mogą różnić się w poszczególnych krajach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami gwarancji dostarczonymi przez dystrybutora Blueair w kraju, w którym dokonano zakupu.