Köpvillkor

Gäller från och med 2016-06-18


1. Säljvillkorens tillämpbarhet

Välkommen till onlineplattformen och marknadsplatsen på www.blueair.com ("Butiken") som tillhandahålls av Blueair AB, registreringsnummer 556534-9197, momsnummer 556534-9197, med registrerat kontor på Karlavägen 108, 115 26, Stockholm, Sverige ("Blueair"). Blueairs kontaktuppgifter och annan information anges på Butikens sidor.

Dessa Säljvillkor gäller mellan kunden ("du"/"din"/"dina") och Blueair, i egenskap av säljare, för inköp av Blueair-maskinvaruprodukter ("Produkter") från Blueair som görs via Butiken.


Ditt inköp av Produkter från Butiken utgör ditt godkännande att bindas av dessa Säljvillkor och alla eventuella av oss tillhandahållna tillkommande villkor, inklusive men ej begränsat till vår Sekretesspolicy och våra Säljvillkor.


Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Säljvillkor, och du rekommenderas därför att alltid läsa igenom Säljvillkoren innan du köper något i butiken. Varje gång du beställer produkter från Blueair, gäller vid det tillfället gällande Säljvillkor mellan dig och Blueair.


2. Bli kund och beställa

För att kunna beställa Produkterna måste du registrera dig i Butiken och ha fyllt minst 18 år (eller annan myndighetsålder som gäller i din jurisdiktion i syfte att kunna köpa och använda Produkterna och ingå detta avtal).


Blueair förbehåller sig rätten att godkänna eller avvisa en kund innan ordern tas emot eller produkter levereras Du måste tillhandahålla korrekt och uppdaterad information när du registrerar dig eller beställer Produkter.


Butiken är endast avsedd för detaljhandelsförsäljning till kunder. Kontakta Blueair om du vill köpa i parti.


3. Produktinformation och produkternas tillgänglighet

Innan du beställer Produkter måste du säkerställa att Produkterna passar din avsedda användning. Du kan använda informationen på www.blueair.com för att bekräfta detta. Om innehållet på Blueairs sidor skiljer sig från information som tillhandahålles på någon annan internetsajt eller annan informationskälla, så ska innehållet på Blueairs sidor vid inköpstillfället ha företräde.


Blueair garanterar inte Produkternas tillgänglighet. Blueair förbehåller sig rätten att när som helt och utan föregående besked eller ansvarsskyldighet ändra, tills vidare upphäva eller helt upphöra med tillverkning och försäljning av någon Produkt.


4. Orderbehandling och slutförande av Avtalet

Din order utgör ett erbjudande om att köpa de Produkter som anges i din order. Blueair kan välja att inte acceptera ordrar efter eget gottfinnande, i synnerhet märkbart ovanliga ordrar eller ordrar som ej har skickats in i god tro. När du gör en order för att köpa Produkter från Blueair kommer ett mail som bekräftar mottagandet av din order samt innehållande din orderinformation ("Orderbekräftelsemail") att skickas till dig. Orderbekräftelsemailet är en bekräftelse på att din order har tagits emot, och bekräftar inte något godkännande av ditt erbjudande att köpa beställda Produkter. Blueair godkänner ditt erbjudande och slutför säljavtalet för av dig beställda Produkter när orderbekräftelsemailet skickas till dig ("Orderbekräftelsemail")

Vi rekommenderar att du behåller Orderbekräftelsemailet för eventuellt framtida bruk, detta då Orderbekräftelsemailet utgör ditt kvitto för inköpet.


Blueair sparar den information som berör din bekräftade order. Du godkänner att Blueair kan göra den information du tillhandahåller (inklusive personuppgifter) tillgängliga för tredje part, exempelvis betaltjänstleverantörer, centrallageroperatörer samt transportleverantörer, i syfte att slutföra detta avtal. För ytterligare information om vår behandling av personuppgifter, vänligen läs vår Sekretesspolicy.


5. Betalning

Adyen är Blueairs leverantör av betaltjänster. Betalning kan ske via godkända kreditkort eller PayPal. Samtliga betalningar kommer att genomgå säkerhetskontroller, och all information som du tillhandahåller kommer att kontrolleras.


Blueair behåller äganderätten till beställda Produkter tills dessa Produkter har betalats fullt ut.


6. Orderleverans och transport

Transporten av Produkterna och leveransen till dig utförs av transportföretaget UPS å Blueairs vägnar. När du gör en Produktbeställning ger du Blueair tillåtelse att överlämna Produkterna till transportföretaget för leverans till dig eller ett serviceställe.


Utöver priset för Produkterna, så som angivet i orderbekräftelsen, betalar du dessutom transportkostnaden.


Beräknat leveransdatum anges i orderbekräftelsen. Det är vår ambition att leverera Produkterna inom beräknade tidsramar. Vi kan emellertid inte garantera en fast leveranstid. Du kan spåra din order baserat på det spårningsnummer som medföljer din leveransbekräftelse.


Det är vår ambition att leverera dina produkter till dig inom fem (5) dagar från orderbekräftelsedatumet.


UPS kommer att be dig schemalägga en passande leveranstidpunkt. Om ett försök till leverans görs inom de klockslag som anges i orderbekräftelsen och du inte finns på plats för att ta emot Produkterna, eller om du av något orimligt skäl vägrar att ta emot Produkterna, så kommer UPS att genomföra ytterligare två försök att leverera Produkterna till dig. Om en leverans inte genomförs inom tio (10) dagar kommer Produkterna att returneras till depån, och inköpet hävs. Därefter återbetalas inköpssumman till dig.


I samband med transport försäkras Produkterna av Blueair fram tills dess att de levereras till av dig angiven adress. Försäkringen är inkluderad i transportpriset. Du bör inspektera Produkterna i samband med leverans i syfte att upptäcka eventuella tecken på skador eller defekter.


I samband med leverans kan du komma att ombedjas underteckna en bekräftelse på att du har erhållit Produkterna. Ägandet samt risken för förlust och skador på Produkterna övergår till kunden när Produkterna har levererats till dig.


7. Priser, skatter, avgifter och tullpolicyer

Det pris som tas ut för Produkterna är det pris som gäller vid den tidpunkt då du lägger din order, och priset bekräftas i orderbekräftelsen. Om det pris som anges på Blueairs sidor är felaktigt på grund av stavfel eller annat, jämförbart misstag, så är det felaktiga priset inte bindande för Blueair.

Blueair äger rätt att ändra priserna utan föregående meddelande. Ändrade priser gäller ordrar som lagts efter det att prisändringen har börjat gälla.

Priser och betalningar anges i euro (EUR) eller på annat i Butiken angivet sätt.

Angivna priser inkluderar moms och punktskatter, förutsatt att du beställer Produkterna från ett land eller en plats inom EU:s tull- och skatteunion.

Om du beställer Produkterna från ett land eller en plats utanför EU, kan du komma att behöva deklarera beställda Produkter för tullmyndigheterna enligt lokala tulltjänstregler, samt även att betala tillämpliga tullavgifter, andra avgifter eller skatter.

Vi ber dig att kontakta ditt tullmyndighetskontor och förhöra dig om gällande importregelverk och -begränsningar, samt även tillämpbara skatter och avgifter, innan du gör en beställning. Det är viktigt att du bekantar dig med tullens policyer för ditt specifika land eller din specifika plats innan du beställer. Tullreglerna varierar från land till land, och om du inte känner till gällande regler kan detta föranleda att din order medför höga importkostnader och -skatter, att leveransen försenas, förhindras eller till och med returneras. Kontakta ditt tullkontor i syfte att förhöra dig om ditt land tillåter leverans av de varor du planerar att beställa, samt om ytterligare licenser eller tillstånd behövs.

Du bär ansvaret för att uppfylla de lagar och regelverk som gäller i destinationslandet, inklusive (men ej begränsat till) de lagar och regelverk som gäller tullförfaranden samt betalning av tillämpbara avgifter och skatter.

Notera att om de Produkter som du har beställt returneras till Blueair på grund av en policy som berör förbjudna/begränsade varor, felaktig adress, vägran att betala tullavgifter eller att betala för av tullen beslagtaget gods, vägran att godkänna ordern eller på grund av att du ej var närvarande för att kunna ta emot din order på överenskommen tidpunkt eller annan orsak förorsakad av ditt eget agerande eller din egen oförmåga, så hävs din rätt till återbetalning.

8. Leveransdefekter

Om de Produkter du har erhållit ej motsvarar de Produkter som du beställde, eller vid defekta Produkter (utöver sådana som skadats eller gått förlorade i samband med transport), behöver du kontakta Blueairs kundtjänst, https://www.blueair.com/enquiries, omedelbart och senast inom sju (7) dagar från det att du har erhållit Produkterna. Blueair kommer att utan fördröjning korrigera de icke-överensstämmelser som kan tillskrivas Blueair. Om Blueair inte skulle vidta korrigeringsåtgärder inom rimlig tids period efter det att du registrerar ditt klagomål, äger du rätt att, efter det att inköpta Produkter har returnerats, häva köpet samt i retur erhålla det inköpspris som du har betalat för Produkterna. Juridisk efterlevnadsgaranti gäller levererade Produkter för konsumenter.

9. Ångerrätt

Som konsument har du ångerrätt för Produkter som du har köpt för eget, privat bruk. Du har ångerrätt i fjorton (14) kalenderdagar från och med det datum då du tog emot Produkterna, eller från och med det datum då den sista delleveransen av Produkterna togs emot (vid flera delleveranser). Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela Blueairs kundtjänst https://www.blueair.com/enquiries inom sagda fjorton (14) kalenderdagar via e-post eller per telefon (som finns angivet i Butikens supportavsnitt).

Om du utnyttjar din ångerrätt gäller följande: Produkter, inklusive dessas kompletta förpackning, måste returneras i oanvänt samt oöppnat skick eller, om dessa har öppnats, i fullt omförpackat skick, alltid förutsatt att Produkterna fysiskt befinner sig i samma skick som när de togs emot, utan yttre eller inre skador. Du bär ansvar för att kompensera Blueair för alla eventuella värdeminskningar på de returnerade Produkterna.

Produkterna måste returneras till den adress som anges av Blueair utan försening samt senast inom 14 dagar efter det att du meddelar att du utnyttjar din ångerrätt.

När du har utövat din juridiska ångerrätt som konsument kommer Blueair att återbetala hela den betalning som man har erhållit för Produkterna. Återbetalningen genomförs senast inom fjorton (14) dagar efter det att man har erhållit ditt ångerrättsbesked. Blueair äger rätt att skjuta upp återbetalningen tills Blueair har erhållit returnerade Produkter eller du har bevisat att du har skickat Produkterna enligt instruktionerna. Återbetalning sker till det kort eller PayPal-konto som användes för köpet. Om köpet gjordes mot faktura, måste kontonumret registreras hos Blueair för att återbetalningen ska kunna genomföras. Registreringen av kontonumret görs i samband med ånger-/returprocessen.

Du kommer ej att åläggas några tilläggsavgifter för återbetalningen. Förutsatt att du har genomfört överenskomna returförfaranden enligt instruktion, kommer Blueair att godkänna transportkostnaden för att returnera Produkterna. Blueairs kundtjänst ger dig instruktioner för returleveransen.

Om du returnerar Produkter 1) som du ej äger rätt att returnera, 2) som ej befinner sig i ursprungligt skick, 3) som du på annat sätt ej har vårdat på rimligt sätt, förbehåller Blueair sig rätten att antingen avvisa din retur och vägra återbetalning, eller att från din återbetalning dra av rimliga direkta kostnader som har uppstått, allt i enlighet med tillämpbar lagstiftning.

10. Garantier, anspråk och returer

Du bör vid garantiärenden alltid meddela Blueairs kundtjänst via e-post eller telefon. Kontaktuppgifter finns på https://www.blueair.com/gb/content?fdid=customer-support


Luftrenarenheter

Blueair garanterar att din Blueair-luftrenarprodukt kommer att vara fri från defekter i material och arbetsutförande under ett (1) år från inköpsdatum, förutsatt att du har bytt ut filtren mot Blueair-filter i originalutförande i enlighet med tillverkarens rekommenderade filterbytesschema, som anges i Blueair-bruksanvisningen. Inom de första trettio (30) dagarna efter inköp kommer Blueair att byta ut en defekt enhet kostnadsfritt åt dig, samt ersätta dig för eventuella fraktkostnader. Efter trettio (30) dagar begränsas Blueairs skyldigheter och ansvar under denna begränsade garanti till att reparera eller ersätta (efter företagets eget gottfinnande) en defekt enhet samt att betala fraktkostnaden för att returnera enheten till dig. Den begränsade garantin täcker endast normalt hushållsbruk, inte utbytesfilter.

För att förlänga den begränsade garantin från ett år till två (2) år behöver du bara fylla i onlineformuläret för produktregistrering på https://www.blueair.com/se/unit-registration eller i mobilappen Blueair Friend.

Filter

Inom de första trettio (30) dagarna efter inköpet kommer Blueair att kostnadsfritt för kunden byta ut ett defekt filter som ej uppfyller produktspecifikationen.

11. Force Majeure

Blueair bär ej ansvar för icke-prestanda som kan tillskrivas orsak bortom Blueairs kontroll och som Blueair rimligen inte kunde förutse i samband med att avtalet ingicks, och vars effekter Blueair inte rimligen kan undvika eller övervinna.

12. Ansvarsskyldighet

Dessa Säljvillkor presenterar till fullo Blueairs skyldigheter och ansvarsskyldigheter med avseende på leveransen av Produkterna. Till i tillämpbar lagstiftnings fulla utsträckning avsäger sig Blueair samtliga garantier, uttryckta som antydda, samt alla villkor utöver dem som uttryckligen anges i dessa Säljvillkor. Blueair kan i synnerhet ej hållas ansvarigt för att säkerställa att Produkterna passar dina avsedda syften.

Till i tillämpbar lagstiftnings fulla utsträckning åtar sig Blueair inget som helst ansvar, vare sig i avtal, skadestånd eller på annat sätt, för särskild, straffrelaterad, orsaksberoende, indirekta eller ekonomiska förluster (inklusive, samt utan begränsning, inkomstförlust, intäktsförlust, förlust av avtal, affärer eller förväntade besparingar, vare sig direkt eller indirekt), dataförlust, förlust av goodwill eller gott rykte eller liknande förlust eller skada som är svår att förutse, oavsett hur detta uppstått. Till i tillämpbar lagstiftnings fulla utsträckning begränsas Blueairs ansvarsskyldighet till det pris som du har betalat för aktuella Produkter.

Ingenting i detta avsnitt påverkar emellertid dina lagstadgade rättigheter som konsument, och ingenting i dessa Säljvillkor exkluderar eller begränsar någon ansvarsskyldighet som ej lagligen får begränsas eller exkluderas i enlighet med förpliktande tillämpbar lagstiftning, inklusive samt utan begränsning ansvarsskyldighet som uppstår till följd av dödsfall eller personskada förorsakade oaktsamhet eller bedrägeri.

13. Gällande lagstiftning och tvistlösning

Dessa Säljvillkor och de transaktioner som slutförs via Butiken styrs av samt har skapats i enlighet med Sveriges lagstiftning, med undantag för lagvalsklausuler och avtalskonvention för internationell varuhandel (Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG).

Om tvisten ej kan lösas i godo oss emellan, samt förutsatt att du har införskaffat Produkter för din egen privata konsumtion i egenskap av konsument, kan du konsultera konsumentverket i det land där du bor. Om du är konsument och bosatt i EU/EEA kan du även konsultera ditt European Consumer Centre (ECC) samt den europeiska internetplattformen för tvistlösning (European Online Dispute Resolution, ODR) på http://ec.europa.eu/odr, som finns tillgänglig som alternativ tvistlösning.

Om tvisten inte kan lösas på dessa sätt, faller vi båda under jurisdiktionen för Sveriges behöriga domstolar, med distriktsdomstolen i Stockholm som första instans. Om du är konsument och bosatt i EU/EEA kan du lägga fram en ansökan om att driva dina rättigheter som konsument till sagda distriktsdomstol eller till behörig domstol i det EU/EEA-land där du är bosatt.

14. Övriga villkor

NOTERA ATT DESSA VILLKOR EJ PÅVERKAR DIN LAGSTADGADE RÄTT SOM KONSUMENT, VILKEN EJ KAN HÄVAS ELLER BEGRÄNSAS VIA AVTAL.