Terms of Use

Välkommen till Blueair!


Blueair AB är ett aktiebolag som lyder under i Sverige gällande lagstiftning, och vars dotterbolag och dotterföretag (tillsammans "Blueair") tillhandahåller: (1) webbplatser som kan nås via www.blueair.com (var och en är en "Sajt"), (2) tjänster som kan nås via Sajterna ("Webbplatstjänster") samt (3) programvara som kan hämtas till din smartphone eller surfplatta i syfte att få åtkomst till tjänster ("Mobilappar"), vilka samtliga är avsedda att användas tillsammans med Blueair-maskinvaruprodukter ("Produkter") samt på andra sätt tillhandahållna av Blueair. Vissa Blueair-produkter och tjänster kan användas tillsammans eller på sätt som kan integreras med produkter och tjänster från tredje part. Med "Tjänster" avses sajterna, webbtjänster och mobilappar.


Dessa Tjänstevillkor ("Villkoren") styr din åtkomst till och användning av tjänsterna. Dessa Villkor ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även komma att erhålla ytterligare juridiska rättigheter som kan variera mellan olika jurisdiktioner. Under dessa Villkor gällande ansvarsfriskrivningar, undantag och ansvarsbegränsningar gäller ej i någon av tillämpbar lagstiftning förbjuden utsträckning. En del jurisdiktioner tillåter ej utelämnande av antydda garantier, utelämnande/begränsning av oförutsedda eller påföljande skadestånd eller andra rättigheter, varför dessa förbehåll under dessa Villkor kan komma att inte omfatta dig.


Blueair kan komma att när som helst ändra, modifiera och uppdatera dessa Villkor. Du bör se till att du har läst igenom samt att du godkänner gällande Villkor när du använder Tjänsterna. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter det att ändringar i Villkoren har publicerats, utgör ditt godkännande av dessa ändringar samt till att du binds till de reviderade Villkoren.


GENOM ATT DU FÅR ÅTKOMST TILL SAMT ANVÄNDER TJÄNSTERNA (INKLUSIVE SAJTERNA) GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR. DU BEKRÄFTAR ATT DU ÄGER RÄTT, AUKTORITET OCH KAPACITET ATT GODKÄNNA DESSA VILLKOR Å DINA EGNA VÄGNAR, ELLER Å DEN ENTITETS VÄGNAR SOM DU REPRESENTERAR. DU BEKRÄFTAR ATT DU HAR UPPNÅTT DEN JURIDISKA ÅLDER SOM KRÄVS INOM DIN JURISDIKTION ELLER PÅ DEN PLATS DÄR DU BOR FÖR ATT FÅ ANVÄNDA ELLER FÅ ÅTKOMST TILL TJÄNSTERNA, SAMT FÖR ATT INGÅ DETTA AVTAL. OM DU INTE GODKÄNNER NÅGOT AV FÖRBEHÅLLEN I DESSA VILLKOR BÖR DU AVSLUTA DIN ÅTKOMST TILL SAMT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA.


DU GODKÄNNER AUTOMATISKA PROGRAMVARUUPPDATERINGAR AV TJÄNSTER OCH PRODUKTER KNUTNA TILL TJÄNSTERNA ENLIGT NEDANSTÅENDE BESKRIVNING. OM DU INTE GODKÄNNER DETTA BÖR DU INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA.


Sekretesspolicy


Skyddandet av personuppgifter är viktigt för oss, och vi är noga med att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller oss. Blueairs sekretesspolicy finns på www.blueair.com. En del av innehållet i Tjänsterna kan falla under tillkommande riktlinjer, villkor eller regler, vilka i så fall anges på Tjänsterna i anslutning till sådant innehåll. 


SEKRETESSPOLICYN SAMT TILLKOMMANDE RIKTLINJER, VILLKOR OCH REGLER SOM ANGES I ANSLUTNING TILL TJÄNSTERNA, INKLUDERAS PER REFERENS I DESSA VILLKOR, OCH DU GODKÄNNER SAMT LOVAR ATT FÖLJA DEM I SAMBAND MED ATT DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA.


Användaruppgifter


För att använda vissa delar av Tjänsterna måste du registrera dig för ett användarkonto ("Konto") och tillhandahålla viss information om dig själv enligt vad som anges på tillämpbart registreringsformulär. Du bekräftar att: (a) all obligatorisk information som du anger är sanningsenlig och korrekt; (b) att du fortsatt kommer att bibehålla korrektheten i sådan information; samt (c) att din användning av Tjänsterna inte bryter mot någon tillämpbar lag eller något tillämpbart regelverk (dvs. att du exempelvis inte befinner dig i något land belagt med embargo, samt heller inte finns listad som förbjuden/begränsad part under tillämpbara lagar och regelverk för exportkontroll). Du bär helt och hållet ansvaret för att bibehålla sekretessen med avseende på inloggningsinformationen till ditt konto samt för alla aktiviteter som sker på ditt konto. Du lovar att omedelbart meddela Blueair om eventuell icke-auktoriserad användning (eller misstänkt icke-auktoriserad användning) av ditt konto samt alla övriga eventuella brott mot säkerheten. Blueair bär inget som helst ansvar för förlust eller skada som uppstår som ett resultat av att du ej uppfyller ovanstående krav.


Åtkomst till Tjänsterna


(a) Begränsad användningsrätt. Under dessa Villkor ger Blueair dig en icke-överförbar, icke-exklusiv rätt (utan rätt till vidarelicensiering) att få åtkomst till samt använda Tjänsterna genom att (i) använda webbapplikationerna i samband med (och enbart i detta syfte) styrning och övervakning av de Produkter som installerats på/i din egendom, samt på annat sätt nå en tjänst som uttryckligen tillhandahålls av Blueair för din användning ("Tilllåtet Syfte"), (ii) installera och använda Mobilapparna endast på din egen bärbara enhet (dvs. iPhone, iPad eller Android-smartphone) och detta endast i Tillåtet Syfte, samt (iii) vid separat auktorisering få åtkomst till tredjepartstjänster via ett av Blueair tillhandahållet gränssnitt.


(b) Automatiska programvaruuppdateringar. Blueair kan då och då komma att utveckla programfixar ("patchar"), buggfixar, uppdateringar och andra modifikationer i syfte att förbättra prestandan hos Tjänsterna och/eller Produkterna ("Uppdateringar"). Dessa kan komma att installeras automatiskt utan föregående meddelande eller tillkommande medgivande. Du godkänner denna automatiska uppdatering. Om du ej önskar erhålla dessa Uppdateringar måste du avsluta ditt Konto och sluta använda Tjänsterna och Produkten. Om du inte avslutar ett tidigare skapat konto kommer du att erhålla Uppdateringar automatiskt. Du godkänner att du kan komma att behöva installera Uppdateringar i syfte att kunna använda Tjänsterna och Produkten, och du lovar att omgående installera alla eventuella Uppdateringar som Blueair tillhandahåller. Din fortsatta användning av Tjänsterna och Produkterna utgör ditt godkännande av dessa Villkor med avseende på Tjänsterna.


(c) Gränssnitt mot Produkter och Tjänster från Tredje Part. Blueair kan komma att över tid ge dig möjlighet att via gränssnitt koppla Produkter och Tjänster till en eller flera produkter och tjänster från tredje part, detta via samt genom att använda Tjänsterna ("Produkter och Tjänster från Tredje Part"). Du avgör själv huruvida samt med vilka Produkter och Tjänster från Tredje Part du vill bli sammankopplad. För denna sammankoppling via gränssnitt krävs ditt uttryckliga medgivande och godkännande. Du kan när som helst dra tillbaka ditt medgivande och ditt godkännande. Så fort du har gett ditt medgivande för en viss Produkt eller Tjänst från Tredje Part godkänner du Blueairs rätt att utbyta information och styrdata som avser dig och dina produkter, inklusive dina personuppgifter, i syfte att aktivera det gränssnitt du har godkänt. Så fort denna information delas med Produkt eller Tjänst från Tredje Part kommer dess användning att styras av den tredje partens sekretesspolicy och inte av Blueairs sekretesspolicy. Du bekräftar och godkänner att Blueair ej tar något som helst ansvar för eller ger några som helst garantier med avseende på Produkter eller Tjänster från Tredje Part. Blueair bär därför inget som helst ansvar för någon som helst Produkt eller Tjänst från Tredje Part, ej heller för någon som helst personskada, dödsfall, egendomsskada (inklusive, utan begränsning, på din bostad), eller annan skada eller förlust som uppstår som ett resultat av eller i relation till din användning av någon som helst Produkt eller Tjänst från Tredje Part. Du bör kontakta den tredje parten om du har frågor som berör Produkter och Tjänster från Tredje Part.


(d) Vissa material kan komma att visas eller utföras på Tjänsterna (inklusive, men ej begränsat till: text, grafik, artiklar, fotografier, video, bilder och illustrationer ("Innehåll"). Innehållet omfattar även information som du och andra användare ger oss i samband med din användning av Tjänsterna (tillsammans "Användarinlämnat material") och som vi kan komma att använda i syfte att tillhandahålla, underhålla samt förbättra Tjänsterna. Vissa typer av innehåll kan komma att vara synliga för andra (Tjänsten kan till exempel låta dig ladda upp, publicera eller på annat sätt dela innehåll). Du kan också publicera feedback, kommentarer, frågor eller annan information på Sajterna. Du bär ensam ansvar för allt Innehåll som du laddar upp, publicerar, e-postar, överför eller på annat sätt sprider när du använder Tjänsterna eller i samband med dessa, eller som du på något som helst sätt delger Tjänsterna; du bekräftar och godkänner att du äger samtliga rättigheter att göra detta, på det sätt som du gör det; samt att du till Blueair licensierar alla egendomsrättigheter tillhörande samt med avseende på sådant Innehåll för publicering på Tjänsten i enlighet med dessa Villkor. Du ska efterleva alla upphovsrättsmeddelanden, varumärkesregler och restriktioner samt all information i allt Innehåll som du får åtkomst till via Tjänsterna, och du ska inte kopiera, reproducera, modifiera, översätta, publicera, sända, överföra, distribuera, framföra, ladda upp, visa, licensiera, sälja eller på annat som helst sätt exploatera något som helst Innehåll, inskickat material från Tredje Part eller annan skyddad rätt som du inte själv äger: (i) utan respektive ägares uttryckliga och i förväg inhämtade skriftliga tillstånd, samt (ii) på något som helst sätt bryter någon som helst tredjepartsrättighet. Blueair förbehåller sig rätten att när som helst och oavsett anledning ta bort något som helst Innehåll från Tjänsterna (inklusive, men ej begränsat till: vid erhållande av anspråk eller beskyllningar från tredje part eller myndighet som berör detta Innehåll, eller om vi fruktar att du har brutit mot föregående mening), eller utan orsak. 


(e) Specifika restriktioner. De rättigheter som tilldelas dig i dessa Villkor lyder under följande begränsningar: (i) du lovar att aldrig licensiera, sälja, hyra, leasa, överföra, tilldela, distribuera, agera värd för eller på annat sätt kommersiellt exploatera Tjänsterna; (ii) du lovar att aldrig modifiera, skapa kopior av, demontera, bakåtkompilera eller bakåtkonstruera någon som helst del av Tjänsterna; (iii) du lovar att aldrig skaffa dig åtkomst till Tjänsterna i syfte att skapa en liknande eller konkurrerande tjänst; (iv) förutom om angivet explicit häri får ingen som helst del av Tjänsterna kopieras, reproduceras, distribueras, återpubliceras, laddas ned, visas, publiceras eller sändas i någon som helst form eller på något som helst sätt; (v) du lovar att aldrig ladda upp, överföra eller distribuera datorvirus, "maskar" eller någon som helst programvara avsedd att skada eller modifiera ett dator- eller kommunikationsnätverk, datorer, bärbara mobila enheter, data, Tjänsterna, Produkterna eller något som helst system/någon som helst enhet eller egendom; (vi) du lovar att aldrig hindra, störa eller försöka erhålla icke-auktoriserad åtkomst till: till Tjänsterna anslutna servrar eller nätverk, samt att heller aldrig bryta mot dessa nätverks regelverk, policyer eller förfaranden; (vii) du lovar att aldrig skaffa dig åtkomst till (eller försöka få åtkomst till) någon som helst av Tjänsterna på annat sätt än via det gränssnitt som Blueair tillhandahåller; samt (viii) du lovar att aldrig avlägsna, dölja eller modifiera någon som helst information som berör egendomsrättigheter (inklusive information om upphovsrätt och varumärken) som kan finnas i eller visas i samband med Tjänsterna. Alla framtida versioner, uppdateringar eller andra tillägg till Tjänsternas funktionalitet faller under dessa Villkor.


(f) Öppen källkod. Vissa delar av oberoende kod från tredje part kan finnas inkluderad i de webbplatstjänster och/eller mobilappar som gäller under licens för öppen källkod ("Programvara med Öppen Källkod"). Programvara med Öppen Källkod licensieras under villkoren för den licens som medföljer sådan Programvara med Öppen Källkod. Ingenting i dessa Villkor begränsar dina rättigheter under, eller tillerkänner dig rättigheter som ersätter, regler och villkor i någon som helst tillämpbar slutanvändarlicens för sådan Programvara med Öppen Källkod. 


(g) Sekretesspolicy. Läs igenom sekretesspolicyn. Sekretesspolicyn beskriver praxis som berör den information som Blueair kan komma att samla in från användarna av Produkterna respektive Tjänsterna, inklusive Innehåll och Användarinskickat material.


(h) Säkerhet. Blueair fäster stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. Blueair kan emellertid inte garantera att icke-auktoriserade tredje parter aldrig kommer att kunna besegra våra säkerhetsåtgärder eller utnyttja dina personuppgifter för otillåtna syften. Du godkänner att du tillhandahåller dina personuppgifter på egen risk.


(i) Ändringar. Blueair förbehåller sig rätten att när som helt och utan föregående besked ändra, tills vidare upphäva eller helt upphöra med Tjänsterna eller del därav. Du godkänner att Blueair aldrig kan hållas ansvarigt inför dig eller någon som helst tredje part om Tjänsterna eller någon som helst del därav skulle komma att modifieras, tillfälligt upphävas eller helt upphöra.


(j) Åtkomst utanför vissa länder. Även om Sajterna och Mobilapparna kan nås över hela världen är de Produkter och Tjänster som tillhandahålles eller som kan nås via Mobilapparna eller Sajterna ej tillgängliga för alla människor eller i alla länder. Om du väljer att få åtkomst till Sajterna från en plats belägen utanför de länder där Blueair erbjuder support för Produkterna och Tjänsterna, så gör du detta på eget initiativ och bär ensamt ansvar för att uppfylla tillämpbar lokal lagstiftning i ditt land. Du förstår och godkänner att Mobilappar och Sajter ej är utformade för användning utanför de länder där Blueair erbjuder support för Produkterna och Tjänsterna, och vissa eller alla funktioner i Mobilapparna och på Sajterna kan komma att inte fungera eller vara olämpliga för användning i dessa länder. Till den utsträckning som medges av tillämpbar lagstiftning åtar sig Blueair inget som helst ansvar samt ingen som helst ansvarsskyldighet för skada eller förlust som uppstår som ett resultat av din åtkomst till eller användning av Mobilappar, Sajter eller Blueair-produkter utanför de länder där Blueair erbjuder support för Produkterna och Tjänsterna. Du är bunden av dessa Villkor oavsett var du får åtkomst till eller använder Mobilapparna, Sajterna eller Tjänsterna.


Användning och begränsningar 


(a) Avsedd användning av Blueairs tjänster. Tjänsterna är avsedda att nås och användas för icke-tidskritisk information och styrning av Blueair-produkter. Även om vi strävar efter att hålla Tjänsterna ytterst tillförlitliga och tillgängliga, är de inte avsedda att vara konstant tillgängliga. Tjänsterna kan drabbas av sporadiska avbrott och fel av ett flertal orsaker som faller bortom Blueairs kontroll, inklusive oregelbundenhet i Wi-Fi-uppkoppling, serviceleverantörens drifttid, mobila meddelanden och mobiloperatörer, bland annat. Du bekräftar dessa begränsningar och godkänner att Blueair inte bär ansvar för några skador som påstås har förorsakats av oförmåga hos Tjänsterna att reflektera aktuell status eller meddelanden i tid eller alls.


(b) Temporärt hävande. Tjänsterna kan komma att temporärt hävas utan föregående besked av säkerhetsskäl, på grund av systemfel, underhåll eller reparation, eller av andra skäl. Du godkänner att du inte äger rätt till några som helst återbetalningar eller rabatter på grund av sådana hävanden. Blueair erbjuder ingen specifik drifttidsgaranti för tjänsterna.


(c) Tjänsterna tillhandahåller dig information ("Produktinformation") med avseende på Produkterna i ditt hem och dessas anslutning till andra produkter och tjänster. All produktinformation tillhandahålles "i befintligt skick" samt "per tillgängligt". Vi kan inte garantera att informationen är korrekt eller aktuell. 


(d) All information som publiceras offentligt eller överförs privat via Tjänsterna görs detta helt under ansvar av den person där detta Innehåll uppstod, och Blueair åläggs inget som helst ansvar vid fel på eller utelämnanden från sådant Innehåll. Blueair kan ej garantera identiteten hos någon annan användare som du kan komma att interagera med i samband med att du använder Tjänsterna. Vi kan dessutom inte garantera äktheten i någon som helst information som användare eller handelsaktörer kan komma att tillhandahålla om sig själva. Du godkänner att allt Innehåll som du begär åtkomst till i samband med din användning av Tjänsterna är på din egen risk, och du bär ensamt ansvar för alla eventuella skador eller förluster som drabbar någon part som ett resultat av detta. Du frisäger oss härmed från allt ansvar för att du erhåller eller inte erhåller Innehåll via Tjänsterna.


(e) Du bekräftar, godkänner samt lovar att du inte kommer att tillföra något som helst Innehåll eller på annat sätt använda Tjänsterna på ett sätt som (i) inkräktar på eller bryter mot annan rättighets eller tredje parts intellektuella egendomsrätt eller egendomsrätt, offentlighets- eller sekretessrätt eller annan rätt; (ii) bryter mot någon som helst lag, stadga, förordnande eller regelverk; (iii) är skadligt, bedrägligt, vilseledande hotfullt, oegentligt, trakasserande, rättsvidrigt, smädande, vulgärt, obscent, ärekränkande eller på annat sätt stötande; (iv) utger sig för att våra någon som helst person eller entitet, inklusive och utan begränsning någon som helst anställd hos eller representant för Blueair; (v) innehåller virus, trojaner, "maskar", tidsinställda "bomber" eller annan skadlig datorkod, fil eller programvara; (vi) hotar säkerheten på ditt Blueair-konto eller någon annans konto (genom att exempelvis låta någon annan logga in på Tjänsterna med din identitet); (vii) på något som helst sätt försöker införskaffa lösenords-, konto- eller annan säkerhetsrelaterad information från någon som helst annan användare; (viii) bryter mot säkerheten inom något annat datornätverk, eller som knäcker lösenord eller säkerhetskrypteringskoder; (ix) kör Maillist-, Listserv- eller annan form av automatiskt svarsprogram ("auto-responder") eller "spam" på Tjänsterna, eller annan process som på annat sätt förhindrar att Tjänsterna fungerar korrekt (inklusive att belägga Tjänsternas infrastruktur med orimlig belastning); (x) kopierar eller lagrar en avsevärd del av Innehållet; eller som (xi) dekompilerar, bakåtkompilerar, bakåtkonstruerar eller på annat sätt försöker få tillgång till Tjänsternas källkod eller till underliggande idéer/information tillhörande eller i relation till Tjänsterna. 


Tjänster från tredje part


(a) Allmänt. Blueairs tjänster förlitar sig på eller samverkar med produkter och tjänster från tredje part. Dessa produkter och tjänster från tredje part ligger bortom Blueairs kontroll, men deras drift kan komma att påverka eller påverkas av Blueair-tjänsternas användning och tillgänglighet. Du bekräftar och godkänner att: (i) Tjänsternas användning och tillgänglighet är beroende av tredje parts produkt- och tjänsteleverantörer, (ii) dessa tredje parts produkt- och tjänsteleverantörer kanske inte fungerar på ett tillförlitligt sätt 100 % av tiden, samt att de kan påverka hur Blueairs tjänster fungerar, samt (iii) Blueair inte bär ansvar för skador och förluster som uppstår som ett resultat av driftförhållandena hos dessa tredje parts produkter och tjänster.


(b) Tredje parts tjänsteleverantörer använda av Blueair. Du bekräftar att Blueair använder tredje parts tjänsteleverantörer i syfte att möjliggöra vissa aspekter av Tjänsterna – till exempel datalagring, synkronisering och kommunikation samt mobila enhetsmeddelanden via leverantörer av mobila operativsystem och mobiloperatörer. 


(c) Utrustning, ISP och operatörer. Du bekräftar att Tjänsternas tillgänglighet är beroende av (i) din dator, din mobila enhet, dina ledningar, ditt Wi-Fi-nätverk och annan relaterad utrustning ("Utrustningen"), (ii) din internetleverantör ("ISP") samt (iii) din mobiloperatör ("Operatören"). Du bekräftar att du bär ansvar för samtliga avgifter som din ISP och din operatör tar ut i samband med din användning av Tjänsterna. Du bekräftar även att du bär ansvar för efterlevnaden av samtliga tillämpbara avtal, användnings- och servicevillkor, samt andra policyer med avseende på din ISP och din operatör.


(d) Produkter och tjänster från Tredje Part som fungerar med Blueairs tjänster. Blueair kan komma att ge dig möjlighet att bli sammankopplad med Produkter och Tjänster från Tredje Part. Du bekräftar att Produkter och Tjänster från Tredje Part som du kopplar till ditt konto eller som du använder inte utgör Blueair-produkter eller -tjänster, och du bekräftar och godkänner att Blueair inte kontrollerar samt att dessa Villkor inte omfattar några som helst Produkter eller Tjänster från Tredje Part. Användning av några som helst Produkter eller Tjänster från Tredje styrs av separata regler och villkor, som tillhandahålles av leverantören av Produkter och Tjänster från Tredje Part. Du bekräftar och godkänner att Blueair ej tar något som helst ansvar för eller ger några som helst garantier med avseende på Produkter eller Tjänster från Tredje Part. Blueair bär därför inget som helst ansvar för någon som helst Produkt eller Tjänst från Tredje Part, ej heller för någon som helst personskada, dödsfall, egendomsskada (inklusive, utan begränsning, på din bostad), eller annan skada eller förlust som uppstår som ett resultat av eller i relation till din användning av någon som helst Produkt eller Tjänst från Tredje Part. Du bör kontakta den tredje parten om du har frågor som berör deras Produkter och Tjänster.


(e) App-butiker. Du bekräftar och godkänner att tillgängligheten för Mobilapparna är beroende av de tredje parts webbplatser från vilka du hämtat Mobilapparna, t.ex. Apples App Store eller Googles Play Store (respektive utgör en "App-butik"). Du bekräftar att dessa Villkor gäller mellan dig och Blueair, och inte med någon App-butik. Respektive App-butik kan ha egna regler och villkor som du måste godkänna innan du kan hämta mobilappar från den. Du lovar att efterleva, och din licens att använda Mobilapparna villkoras med att du efterlever, relevanta regler och villkor för App-butiker. I den utsträckning som dessa andra regler och villkor från dessa App-butiker är mindre restriktiva än, eller på annat sätt är i konflikt med, dessa Villkors regler och villkor, gäller de mer restriktiva villkoren eller reglerna och villkoren i konflikt i dessa Villkor.


(f) Länkar och remitteringar till webbplatser som drivs av tredje part. Sajterna kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part ("Tredjepartssajter") samt remittering till tredjepartsleverantörer ("Remitterade leverantörer"). Dessa Tredjepartssajter och Remitterade Leverantörer befinner sig bortom vår kontroll. Blueair tillhandahåller dessa länkar och remitteringar endast i bekvämlighetssyfte och varken bedömer, övervakar, förordar, borgar för eller driver ärenden med avseenden på Tredjepartssajter eller Remitterade Leverantörer. Din användning av dessa Tredjepartssajter sker på din egen risk.


(g) Utlåtande avseende Tredje Parter. Blueair är ej ansvarigt för tredje parter eller dessas produkter och tjänster, inklusive och utan begränsning App-butiker, Tredje Parts Produkter och Tjänster, Tredjepartssajter, Remitterade Leverantörer, Utrustning, ISP eller Operatörer. Härmed avsäger sig Blueair, och härmed befriar och friskriver du Blueair, deras licensgivare och leverantörer från alla tidigare, nuvarande och framtida, anspråk, ansvarsskyldigheter och skador/skadestånd, kända som okända, som uppstår som ett resultat av eller i relation till dina interaktioner med dessa tredje parter, deras produkter och tjänster. 


Intellektuella egendomsrättigheter


(a) Blueairs egendom. Du bekräftar att samtliga intellektuella egendomsrättigheter, inklusive samt utan begränsning upphovsrätter, patent, varumärken och branschhemligheter i Produkter och Tjänster (dvs. Sajter, Webbplatstjänster och Mobilappar) ägs av Blueair, dess dotterbolag eller våra licensgivare. Det faktum att du besitter, har åtkomst samt använder Produkterna och Tjänsterna överför på inget sätt till dig eller till tredje part någon som helst rätt, äganderätt eller intresse i eller till någon sådan intellektuell egendomsrätt. Blueair och dess dotterbolag och licensgivare förbehåller sig samtliga rättigheter som inte ges i dessa Villkor. Tjänsterna licensieras till dig under dessa Villkor ‒ de säljs inte.


Du får endast kopiera delar av Tjänsterna (inklusive denna Sajt) till din egen dator för eget, personligt bruk. Du får aldrig använda innehållet i Tjänsterna på något som helst offentligt eller kommersiellt sätt, och du får heller inte kopiera eller inkorporera någon som helst del av innehållet i Tjänsterna i något annat verk, inklusive din egen webbplats, utan Blueairs skriftliga tillstånd. Du måste ha en licens från oss innan du kan publicera eller skicka vidare någon del av Tjänsterna. Utöver med avseende på användarinskickat material behåller Blueair full äganderätt till allt innehåll i Tjänsterna, inklusive eventuell nedladdningsbar programvara och alla data som medföljer denna. Du får aldrig kopiera, ändra eller på något som helst sätt reproducera eller skada Tjänsternas struktur, presentation eller något som helst innehåll däri.


(b) Feedback. Du kan välja - eller också kan Blueair bjuda in dig - att skicka in kommentarer, förslag eller idéer som berör Produkterna eller Tjänsterna, inklusive hur Produkterna eller Tjänsterna kan förbättras ("Idéer"). Genom att skicka in idéer bekräftar du att du gör så frivilligt, utan bakomliggande orsak, oombett samt utan begränsning, samt att du inte kommer att påtvinga Blueair förvaltarskap eller annan skyldighet. Blueair äger rätt att använda, kopiera, modifiera, publicera eller vidarebefordra det inskickade materialet i valfritt syfte och på valfritt sätt utan att du äger rätt till kompensation. Du bekräftar också att Blueair ej avsäger sig någon som helst rätt att använda liknande eller relaterade idéer som tidigare varit kända för Blueair, som utvecklats av deras anställda eller som inhämtats från andra källor.


(c) Användarinskickat material. Du ger oss härmed en icke-exklusiv, global, royaltyfri, ständig, oåterkallelig, vidarelicensierbar och överförbar rätt att få åtkomst till, visa eller på annat sätt använda ditt Användarinskickade Material (inklusive alla tillhörande intellektuella egendomsrättigheter) i samband med att vi tillhandahåller dig Tjänsterna samt enligt dina anvisningar. Du ger även, samt kommer även fortsatt att ge, samtliga användare av Tjänsterna en icke-exklusiv licens att få åtkomst till och använda ditt Användarinskickade Material via Tjänsterna samt enligt tillåtet via de funktioner som medges av Tjänsterna samt under dessa Villkor. Du godkänner vidare att vi förbehåller oss rätten att omformatera, modifiera, skapa derivat av, skapa utdrag av samt översätta allt Användarinskickat Material som du skickar in. Förtydligande: Föregående licens som du tilldelat Blueair påverkar inte ditt ägande av eller rätt att tilldela vidare licenser för ditt Användarinskickade Material, såvida inte annat skriftligen överenskommits.


Skadestånd


Du lovar att försvara, kompensera samt hålla Blueair och dess licensgivare och leverantörer skadeslösa från samtliga skadestånd, ansvar, anspråk och krav (inklusive kostnader och advokatarvoden) som berör tredje part på grund av eller som ett resultat av (i) din användning av Produkterna och Tjänsterna; (ii) av dig begånget brott mot dessa Villkor; (iii) eventuellt av dig tillhandahållet Användarinskickat Material eller feedback, eller (iii) av dig begånget brott mot någon lag eller tredje parts rättighet. Blueair förbehåller sig rätten att, på din bekostnad, exklusivt överta försvaret och kontrollen över något som helst ärende för vilket du avkrävs att hålla Blueair skadeslöst, och du går med på att samarbeta med vårt försvar i samband med sådana anspråk. Du lovar att aldrig betala några sådana anspråk utan att i förväg inhämta Blueairs skriftliga tillstånd. Blueair kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om anspråk, åtgärd eller förfarande av detta slag så fort de kommer till företagets kännedom.


Ansvarsfriskrivning i samband med garanti


(a) PRODUKTGARANTIN ANGES I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN.


(b) TJÄNSTERNA (DVS. SAJTERNA, WEBBTJÄNSTERNA OCH MOBILAPPARNA) TILLHANDAHÅLLES SOM EN TJÄNST, "I BEFINTLIGT TILLSTÅND" SAMT "PER TILLGÄNGLIGT", OCH BLUEAIR OCH VÅRA LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA EVENTUELLA GARANTIER OCH VILLKOR, UTTRYCKTA SÅVÄL SOM ANTYDDA, INKLUSIVE GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, EXAKTHET SAMT ICKE-ÖVERTRÄDELSE.


(c) BLUEAIR OCH VÅRA LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER GARANTERAR EJ ATT DEFEKTER KORRIGERAS ELLER ATT TJÄNSTERNA: (I) UPPFYLLER DINA KRAV; (II) ÄR KOMPATIBLA MED DITT HEMMANÄTVERK, DIN DATOR ELLER DIN MOBILA ENHET; (III) KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIGA PÅ EN OAVBRUTEN, LÄGLIG, SÄKER ELLER FELFRI BASIS; ELLER (IV) KOMMER ATT VARA KORREKTA ELLER TILLFÖRLITLIGA. INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU ERHÅLLER FRÅN BLUEAIR ELLER VIA TJÄNSTERNA UTGÖR NÅGON GARANTI.


(d) BLUEAIR VARKEN BORGAR FÖR, FÖRORDAR, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON SOM HELST PRODUKT ELLER TJÄNST SOM MARKNADSFÖRS ELLER ERBJUDS AV TREDJE PART VIA ELLER I SAMBAND MED PRODUKTERNA ELLER TJÄNSTERNA, ELLER VIA LÄNKAD WEBBPLATS ELLER TJÄNST, OCH BLUEAIR KOMMER EJ ATT BEFATTA SIG MED ELLER PÅ NÅGOT SOM HELST SÄTT ÖVERVAKA NÅGON SOM HELST TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGON SOM HELST TREDJE PARTS LEVERANTÖR AV SÅDANA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.


(e) NÄR DU INSTALLERAR, KONFIGURERAR ELLER ANVÄNDER PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM EXEMPELVIS DE SOM BLUEAIR TILLHANDAHÅLLER, GES DU MÖJLIGHET ATT ÄNDRA FÖRVALDA INSTÄLLNINGAR ELLER VÄLJA SPECIFIKA INSTÄLLNINGAR. DE VAL DU KAN GÖRA KAN FÖRORSAKA SKADOR ELLER LEDA TILL ATT DINA ANSLUTNA UTRUSTNINGAR ELLER SYSTEM FUNGERAR PÅ ICKE REKOMMENDERADE SÄTT. DU ÅTAR DIG ALL ANSVARSSKYLDIGHET FÖR SÅDANA SKADOR NÄR DU VÄLJER SPECIFIKA INSTÄLLNINGAR ELLER STÄLLER IN/JUSTERAR FÖRVALDA INSTÄLLNINGAR.


(f) BLUEAIR GÖR INGA UTFÄSTELSER I FRÅGA OM NÅGOT SOM HELST INNEHÅLL SOM FINNS I ELLER SOM NÅS VIA TJÄNSTERNA, OCH BLUEAIR ÅTAR SIG INGET ANSVAR SAMT KAN EJ HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGT FÖR EXAKTHET, UPPHOVSRÄTTSEFTERLEVNAD, LEGALITET ELLER ANSTÄNDIGHET I DET MATERIAL SOM FINNS I ELLER SOM NÅS VIA TJÄNSTERNA. BLUEAIR GÖR INGA UTFÄx


Ansvarsbegränsning


Ingenting i dessa Regler och Villkor, i synnerhet inom denna "Ansvarsbegränsningsklausul", får utgöra försök att exkludera ansvarsskyldighet som ej kan exkluderas under tillämpbar lagstiftning.


BLUEAIR KOMMER, TILL UNDER TILLÄMPBAR LAGSTIFTNING MAXIMALT TILLÅTNA UTSTRÄCKNING OCH UTÖVER OVANSTÅENDE GARANTIFRISKRIVNINGAR, ALDRIG ATT (i) KUNNA HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SOM HELST INDIREKTA, PÅFÖLJANDE, AVSKRÄCKANDE, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR/SKADESTÅND, INKLUSIVE FÖR FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV ELLER I RELATION TILL TJÄNSTERNA ELLER PRODUKTERNA, ÄVEN OM BLUEAIR KÄNT TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR/SKADESTÅND; (ii) BLUEAIRS TOTALA KUMULATIVA ANSVARSSKYLDIGHET MED AVSEENDE PÅ ELLER I RELATION TILL TJÄNSTERNA OCH PRODUKTERNA, OAVSETT OM I AVTAL, SKADESTÅND ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SKALL ALDRIG ÖVERSKRIDA DE AVGIFTER DE FACTO BETALDA AV DIG TILL BLUEAIR ELLER BLUEAIRS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR BETRÄFFADE TJÄNSTER ELLER PRODUKTER UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA (OM NÅGRA). DENNA BEGRÄNSNING ÄR KUMULATIV OCH UTÖKAS EJ VID FLER ÄN ETT FALL ELLER MER ÄN EN FORDRAN. BLUEAIR AVSÄGER SIG ALL ANSVARSSKYLDIGHET FÖR BLUEAIRS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER. UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER KAN BLUEAIR PÅ NÅGOT SOM HELST SÄTT HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGOT SOM HELST INNEHÅLL, INKLUSIVE (MEN EJ BEGRÄNSAT TILL), NÅGRA SOM HELST FEL ELLER UTELÄMNANDEN I NÅGOT SOM HELST INNEHÅLL ELLER NÅGON SOM HELST FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV ELLER EXPONERING FÖR NÅGOT SOM HELST INNEHÅLL SOM PUBLICERATS, E-POSTATS, NÅTTS, ÖVERFÖRTS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GJORTS TILLGÄNGLIGT VIA TJÄNSTERNA. 


Avgifter och betalning


Vissa aspekter av Tjänsterna kan komma att tillhandahållas för en avgift. Du skall betala samtliga gällande avgifter enligt så som anges på Sajten för de Tjänster du väljer. Blueair förbehåller sig rätten att ändra sin prislista samt införa nya avgifter när som helst per besked till dig, vilket kan skickas via e-post eller publiceras på Sajten. Din användning av Tjänsterna efter ett sådant besked utgör ditt godkännande av samtliga nya eller höjda avgifter. Samtliga häri angivna avgifter för Tjänster är ej återbetalningsbara. Om du har köpt din Produkt från oss, läs då igenom din produktdokumentation för att få mer information om returer och garantier, eller kontakta vår support.


Villkor och uppsägning. 


(a) Dessa villkor fortsätter gälla fullt ut så länge du fortsätter begära åtkomst till och använda Tjänsterna, eller tills du säger upp Tjänsterna i enlighet med förbehållen i dessa Villkor. Blueair kan när som helst komma att (i) häva eller avsluta din rätt att få åtkomst till eller använda Tjänsterna, eller (ii) säga upp dessa Villkor med avseende på dig, om Blueair i god tro anser att du har använt Tjänsterna på ett sätt som bryter mot dessa Villkor, inklusive omfattade riktlinjer, villkor eller regler. Om du överför en Produkt till en ny ägare kommer din rätt att använda Tjänsterna med avseende på Produkten automatiskt att upphöra, och den nya ägaren har ej rätt att använda Produkten eller Tjänsterna via ditt Konto (enligt nedanstående beskrivning), utan måste registrera sig för ett separat Konto hos Blueair.


(b) Uppsägningens verkställande. Om du säger upp dessa Villkor kommer ditt Konto och din rätt att använda Tjänsterna automatiskt att upphöra.


Tvistlösning


(a) Kontakta Blueair först. Om en tvist uppstår mellan dig och Blueair, är det vårt mål att få kännedom om och kunna adressera dina frågor. Du bekräftar att du kommer att meddela Blueair samtliga tvister mellan dig och Blueair som berör dessa Villkor eller våra Produkter eller tjänster genom att kontakta Blueair. 


(b) Tvistlösning och gällande lagstiftning. Samtliga tvister, anspråk, åtgärder, åtgärdsorsaker, problem eller begäran om befrielse som uppstår genom eller i relation till dessa Villkor, din användning av Produkterna eller Tjänsterna eller brott mot dessa, dessas uppsägning eller validitet, skall i samtliga avseenden styras av lagstiftningen i Sverige, utan hänsyn till dess förbehåll i fråga om oförenlig lagstiftning, och skall lösas av distriktsdomstolen i Stockholm i Sverige. 


(c) Oaktat föregående kan Blueair komma att begära föreläggande eller annan motsvarande lättnad i syfte att skydda sin konfidentiella information och sina intellektuella egendomsrätter, eller i syfte att förebygga dataförluster eller serverskador, i domstol med kompetent jurisdiktion


Övrigt


(a) Fullständigt avtal/avskiljbarhet. Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan dig och Blueair med avseende på användningen av Tjänsterna. All oförmåga från Blueairs sida att utöva eller genomdriva något som helst förbehåll i dessa Villkor skall ej utgöra ett avstående från sådan rätt eller sådant förbehåll. Avsnittsrubrikerna i dessa Villkor är endast i bekvämlighetssyfte och har ingen juridisk eller avtalsrelaterad effekt. Skulle något förbehåll i dessa Villkor av någon som helst anledning vara ogiltig eller ogenomförbar, påverkar detta ej övriga förbehåll i dessa Villkor, och ogiltigt/ej genomförbart förbehåll bedöms vara modifierad så att den är giltig och genomförbar i enligt gällande lag maximal utsträckning. Ingendera part utgör representant för eller partner till den andra parten.


(b) Överlåtelse. Dessa Villkor samt tillhörande rättighet eller skyldighet får ej överlåtas eller på annat sätt överföras av dig utan att du i förväg inhämtar Blueairs skriftliga tillstånd. Dessa Villkor kan anslås av Blueair utan begränsning. Dessa Villkor är bindande för samtliga tillåtna befullmäktigade.


(c) Meddelanden. Blueair kan komma att skicka meddelanden till dig enligt föreskrivet i gällande lag eller i marknadsförings- eller andra syften via (efter eget val) e-post till den primära e-postadress som finns kopplad till ditt konto, på tryckt material eller genom att publicera meddelanden på www.blueair.com.