Blueairs integritetspolicy för EU och Storbritannien

Senast uppdaterat datum: 2023


Om inte annat anges i detta integritetsmeddelande ("meddelandet") har alla termer som definieras i integritetspolicyn och alla andra termer som definieras i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ("GDPR"), GDPR som införlivats i brittisk lag enligt avsnitt 3 i Storbritanniens European Union (Withdrawal) Act 2018 ("UK GDPR") och Data Protection Act 2018, var och en enligt eventuella ändringar från tid till annan, samma betydelse när de används i detta meddelande.OMFATTNING


Detta meddelande kompletterar informationen i vår integritetspolicy och gäller endast enskilda personer som är bosatta i Europeiska unionen ("EU") och Storbritannien ("konsumenter" eller "du"), inklusive:

- Användare av våra tjänster och produkter


- Våra kontoinnehavare


- Användare av vår webbplats


- Användare av våra appar


- Sökande till lediga tjänster hos Blueair


Detta meddelande beskriver hur Blueair ("Blueair", "vi", "oss" eller "vår") samlar in, använder, avslöjar och på annat sätt behandlar dina personuppgifter, antingen online eller offline, inom ramen för GDPR eller UK GDPR, beroende på vad som är tillämpligt.


Vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som samlas in. Det innebär att vi bestämmer hur och varför vi ska behandla dina personuppgifter.


När vi använder termen "personuppgifter" i detta meddelande menar vi uppgifter som direkt eller indirekt identifierar en specifik individ.


I detta meddelande omfattar personuppgifter inte information som har anonymiserats.Mottagare av personuppgifter och typer av personuppgifter som vi samlar in


Som beskrivs vidare i avsnittet "Hur vi delar dina personuppgifter" i sekretesspolicyn delar vi personuppgifter internt inom Unilever-koncernen och med våra tjänsteleverantörer och entreprenörer som hjälper oss att driva vår plattform och verksamhet. Vi kan också dela personuppgifter med en rad olika tredje parter, inklusive för marknadsföringsändamål, om vi är föremål för vissa företagstransaktioner eller omorganisationer, med tredje parter för att följa lagen eller för att skydda våra rättigheter eller andras rättigheter och säkerhet, eller för ändamål som du har samtyckt till.Utlämnande av uppgifter till tredje part


När vi i detta meddelande använder termen "tredje part" menar vi enheter som inte är tjänsteleverantörer eller entreprenörer som tillhandahåller tjänster på uppdrag av Unilever och som inte är enheter som du interagerar direkt med.


Vi kan komma att dela dina personuppgifter med följande tredje parter. Detta för att vi ska kunna fullgöra det avtal som ingåtts mellan dig och oss, när du köper våra produkter eller tjänster, eller för våra berättigade affärsintressen, enligt vad som anges nedan.


- Tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster för oss som innefattar databehandling, för att uppfylla våra legitima affärsintressen, inklusive:


o för att vi ska kunna svara på en förfrågan eller annan begäran från dig, inklusive hantering av returer och klagomål eller kommunikation via den automatiserade chattboten på webbplatsen för att besvara allmänna kundfrågor.


o för redovisning och finans.


o För att underhålla ändpunkterna för våra interna webbverktyg.


o för att förbättra utformningen och implementeringen av våra tjänster.


o för att beräkna omsättningsskatt och skattebefrielse för försäljning från företag till konsument.


o för att driva recensionsfunktionen på vår webbplats.


o För efterlevnad av lagar.


Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till tredjepartsleverantörer för marknadsföringsändamål om du uttryckligen har gett ditt samtycke till detta. Du kan när som helst återkalla detta samtycke.Rättslig grund för behandling


Tabellen nedan kompletterar avsnittet "Typer av personuppgifter som vi samlar in" i integritetspolicyn genom att informera dig om de rättsliga grunder som vi använder oss av när vi behandlar dina personuppgifter. Vi kan också behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter, kvalitetskontroll, produktsäkerhet, analys för riskhantering, revisioner, utredningar och rapportering, för att upprätthålla register och granska interaktioner och beskattning.

Blueair Data policy table


Källor till personuppgifter


Som beskrivs i avsnittet "Hur vi samlar in dina personuppgifter" i integritetspolicyn samlar vi in personuppgifter direkt från dig när du tillhandahåller dem till oss, automatiskt med hjälp av cookies och annan spårningsteknik, från de kategorier av tredje parter som anges i det avsnittet och genom att kombinera personuppgifter som vi kan erhålla på annat sätt.


Ändamål för insamling av personuppgifter


Vi samlar in, behandlar, delar eller lämnar ut personuppgifter om dig för de affärsmässiga och kommersiella ändamål som beskrivs närmare i avsnittet "Hur vi använder dina personuppgifter" i sekretesspolicyn.


Bevarande av personuppgifter


Den period under vilken vi behåller dina personuppgifter varierar beroende på typen av personuppgifter och det syfte för vilket de samlades in. Varaktigheten är begränsad till den tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka informationen samlades in, mot bakgrund av eventuella begränsningar eller raderingar som du kan begära, samt vårt behov av att hantera våra juridiska och regulatoriska skyldigheter eller rättigheter. Om vi samlar in dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kommer vi att behålla dem tills du avregistrerar dig från att ta emot sådan marknadsföringskommunikation.


Vi kommer aktivt att granska de personuppgifter vi har och radera dem på ett säkert sätt, eller i vissa fall anonymisera dem, när det inte längre finns något juridiskt, affärsmässigt eller konsumentmässigt behov av att behålla dem. Vi kommer att göra oss av med dina personuppgifter på ett säkert sätt på din begäran.


Internationella överföringar av uppgifter


Dina personuppgifter kommer att lagras på servrar i EU. I allmänhet överför vi inte dina personuppgifter till en plats utanför Storbritannien eller EU, förutom [ ].


Vi har infört lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter när de överförs.


Säkerhetsåtgärder


Blueair tar säkerheten för dina personuppgifter på största allvar. Vi gör allt vi kan för att skydda dina personuppgifter från missbruk, störningar, förlust, obehörig åtkomst, ändring eller utlämnande.


Våra åtgärder inkluderar att implementera lämpliga åtkomstkontroller, investera i de senaste informationssäkerhetsfunktionerna för att skydda de IT-miljöer vi använder och säkerställa att vi krypterar, pseudonymiserar och anonymiserar personuppgifter där det är möjligt.


Åtkomst till dina personuppgifter är endast tillåten bland våra anställda och ombud på en need-to-know-basis och omfattas av strikta avtalsenliga sekretessförpliktelser när de behandlas av tredje part.


DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER


När vi behandlar dina personuppgifter kan du utöva följande rättigheter i förhållande till de personuppgifter om dig som vi har samlat in (med förbehåll för vissa begränsningar enligt lag):

Blueair data rights


HUR DU UTÖVAR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER


För att utöva någon av dina rättigheter i samband med dina personuppgifter, vänligen skicka in en begäran genom att fylla i vårt formulär för begäran om EU:s integritetsrättigheter. Vi ber dig att förse oss med ytterligare information så att vi kan verifiera din identitet. Vi kommer endast att använda den personliga information som tillhandahålls i samband med en begäran om integritetsrättigheter för att granska och följa begäran. Om du inte lämnar denna information kan det hända att vi inte kan verifiera eller slutföra din begäran under alla omständigheter


Under vissa omständigheter kan vi avslå en begäran om att utöva de rättigheter som beskrivs ovan, i enlighet med tillämplig lag.


Utöva din rätt att invända mot användning av personuppgifter för marknadsföringsändamål


Om du uttryckligen har samtyckt till det kan vi förse dig med marknadsföringsrelaterad information (t.ex. nyhetsbrev). Vi kan också använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsrelaterad information till dig om den är kopplad till den tjänst vi tillhandahåller dig eller den tjänst eller produkt som du har gjort förfrågningar om.


Du kan när som helst avregistrera dig från sådan information genom att klicka på länken "avregistrera" längst ned i varje marknadsföringsmeddelande eller genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.


Dessutom, vilket är vanligt bland företag som är verksamma online, tillåter vi tredjepartsannonsnätverk, sociala medieföretag och andra tredjepartsföretag att samla in personuppgifter direkt från din webbläsare eller enhet via cookies eller liknande spårningstekniker online när du besöker eller interagerar med våra webbplatser, använder våra appar eller på annat sätt engagerar dig med oss. De kan till exempel samla in internet-/nätverksinformation, såsom en cookie eller enhets-ID, webbhistorik och webbplatsanvändning, geolokaliseringsdata, kommersiell information och slutsatser som genereras från din webbhistorik och interaktioner med vår tjänst samt andra webbplatser och tjänster. Dessa tredje parter använder denna information för att visa annonser som är mer relevanta, för mätning och analys av annonskampanjer samt för att upptäcka och rapportera bedrägerier. Mer information om hur dessa tredje parter samlar in och behandlar dina personuppgifter finns i den relevanta tredje partens integritetsmeddelande. Se avsnittet "Onlineannonsering och spårning från tredje part" i vår sekretesspolicy för att få veta hur du kan välja att inte använda denna datainsamling för annonsändamål.


För ytterligare information om hur du ändrar dina cookie-inställningar, se vårt Cookie-meddelande. Denna information samlas endast in om du har samtyckt till användningen av cookies för reklamändamål.Personuppgifter för barn under 18 år


Vi förstår behovet av att tillhandahålla särskilt skydd när vi samlar in och behandlar personuppgifter om konsumenter som vi vet är under 18 år.


Om vi förlitar oss på samtycke som rättslig grund för behandling av personuppgifter är det endast barn som är 13 år eller äldre i Storbritannien, eller 16 år eller äldre i EU, som kan ge sitt eget samtycke. För barn under 16 år kommer vi inte att behandla personuppgifterna om vi inte får samtycke från barnets förälder eller vårdnadshavare. Föräldern eller vårdnadshavaren kan när som helst återkalla detta samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.


Vi vidtar åldersanpassade skyddsåtgärder där så krävs, till exempel kan vi verifiera din ålder för att avgöra om du är berättigad till vissa av våra produkter, tjänster och kampanjer.EKONOMISKA INCITAMENT


Ibland kan vi erbjuda dig vissa ekonomiska incitament som är tillåtna enligt lag (t.ex. kuponger, varuprover och lojalitetsprogram) i utbyte mot insamling, lagring eller användning av vissa personuppgifter om dig. Varje ekonomiskt incitament relaterat till insamling och användning av personuppgifter baseras på vår rimliga bedömning i god tro av det uppskattade värdet av sådan information för vår verksamhet, med hänsyn till värdet av själva erbjudandet och den förväntade intäktsgenereringen som kan realiseras genom att belöna varumärkeslojalitet och upprepade köp. När du väljer ett ekonomiskt incitament kommer vi att tillhandahålla information om de specifika villkoren för det ekonomiska incitamentet, till exempel de kategorier av personuppgifter som måste lämnas ut, behållas eller delas, i utbyte mot den förmån du kan få. Du kan när som helst välja bort ett ekonomiskt incitament genom att kontakta oss på blueair.com. Vid behov kommer vi att tillhandahålla information om de specifika villkoren för det ekonomiska incitamentet, till exempel vilken typ av personuppgifter som måste lämnas ut, behållas eller säljas i utbyte mot den förmån du kan få, och instruktioner om hur du väljer att delta eller välja bort, på webbsidan eller formuläret där det ekonomiska incitamentet görs tillgängligt.HUR DU KONTAKTAR OSS


Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar om våra sekretessrutiner eller detta meddelande, eller om du vill uppdatera dina uppgifter, är du välkommen att kontakta oss på privacy@blueair.se. Du kan också skriva till oss på följande adress:


Blueair

Attn: Blueair Datasekretess och efterlevnad

Karlavägen 108

115 26 Stockholm

Re: Blueairs integritetspolicyÄNDRINGAR I MEDDELANDET


Från tid till annan kan vi ändra vårt meddelande. Vi kommer att meddela dig om alla väsentliga ändringar i vårt Meddelande enligt vad som krävs enligt lag. Vi kommer också att publicera en uppdaterad kopia av detta meddelande på vår plattform. Vänligen kontrollera vår plattform regelbundet för uppdateringar. Utan att det påverkar dina rättigheter enligt tillämplig lag förbehåller vi oss rätten att uppdatera och ändra detta integritetsmeddelande utan föregående meddelande för att återspegla tekniska framsteg, juridiska och regulatoriska förändringar och god affärssed i den utsträckning som det inte ändrar de integritetsrutiner som anges i detta integritetsmeddelande. Om du inte samtycker till ändringarna i detta integritetsmeddelande, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.